• نقش توبه در حدود و تعزیرات

  یکشنبه 13 دی 1394 10:16
  واگذاری نقش فرعی و ثانوی به حقوق کیفری در برنامه ها مقابله با بزهکاری کـه ناشـی از تردید در اثربخشی روشهای سرکوبگرانه سنتی بـه منظـور نیـل بـه اهـداف حقـوق جـزای اسلامی است، تأکید بر سیاست کیفرزدایی را در پی داشته است. سیاست کیفرزدایی در نظام جزایی اسلام، ضمن نفی انحصار شیوه های مبارزه علیه جرم در اعمال مجازات، امکان تمسک به نهادهایی که به وضـوح از رویکردهـای سـخت سـرکوبی متمایز است را فراهم کرده است نهاد توبه از جمله تأسیساتی است که در حقوق جزای اسلامی و در راستای …
 • سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

  سه شنبه 15 دی 1394 10:28
  اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فـرض میشدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تـدریج و بـا افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـود و شخصـیت آنـان، ایـن رویکـرد تغییـر کـرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جـرمشناسـی، تفـاوتهـای چشـمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذارا…
 • اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

  سه شنبه 29 دی 1394 12:14
  کشورها صلاحیت خود برای اعمال قوانین کیفری و محاکمه مجرمین را بر مبـانی مختلفـیاستوار کرده اند. مهمترین مبنا برای اعمال صلاحیت، صلاحیت سـرزمینی اسـت ( ,Cassese 2008: 336; Shaw, 1994: 401). به این معنا که کشورهای مختلف در صورت وقوع جرم یـا حتی در صورت وقوع قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت خود، دادگـاههـای کیفـری خـود را صالح به رسیدگی آن میدانند. در حقوق کیفری ایران نیز مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص تصریح به اصل صلاحیت سرزمینی دارد. اصل دیگر، صلاحیت مبتنی بر …
 • بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  شنبه 10 بهمن 1394 11:13
  در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود،…
 • نقش حسن نیت در قرارداد

  یکشنبه 16 اسفند 1394 09:33
  از لحاظ ساختاری حسن نیت دارای سه بعد است: بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است.بعد شکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم می شود و نهایت بعد صلاحیت نهادی که باعث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم براساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند.در هر یک از این ابعاد استدلالهایی له و علیه مفهوم حسن نیت ارئه می شود.به عنوان مثال در بعد ماهوی، ایده فرد گرایی در مقابل نوع دوستی قرار می گیرد و استدلالها بر حسب هریک از این ایده ها له و علیه حسن نیت مطرح می ش…
 • تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی

  یکشنبه 22 فروردین 1395 09:39
  تعزیرات منصوص شرعی ازنظر ماهوی در برزخ میـان حـدود و تعزیـرات قرارگرفتـه اسـت، چراکه از یک سو میزان مجازات آنها برخلاف تعزیرات، در روایات تعیین شده است و از سوی دیگر اکثریت فقها به این نوع از مجـازات هـا عنـوان «حـد » اطـلاق ننمـوده بلکـه عبـارت «تعزیـر منصوص» را به کاربرده اند؛ آنچه در این پژوهش موردتوجه قرارگرفتـه، احصـای ایـن عنـاوین و بیان مستندات آن و درنهایت تأثیری است که پذیرش این نـوع مجـازات در نظـام کیفـری ایـران دارد.…
 • مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

  یکشنبه 29 فروردین 1395 11:21
  مسئولیت مدنی عبارت است از تکلیف عامل ورود زیان نامشروع به جبران خسارت وارد به زیان دیده.امروزه مسئولیت را به دو شق قهری و قراردادی تقسیم کرده و آثار بسیار بر این دو نوع مسئولیت بار می کنند.به گونه ای که اگر زیان دیده رابطه قراردادی با عامل ورود زیان داشته باشد، گاه حق استناد به مسئولیت قهری را از دست می دهد.مطالب ذکر شده تحت دو عنوان وحدت مسئولیت یا تعدد مسئولیت هم مورد بحث قرار میگیرند.…
 • تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران

  سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 10:03
  امروزه پدیده جهانی شدن باعث شده است اتباع کشورها بتوانند با سهولت به کشورهای دیگر سفر کرده، یا با ابزارهای نوین با اتباع آن کشورها ارتباط برقرار کنند. در موارد زیادی، حاصل این ارتباط ها به ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف منجر میشود که  اصطلاحا به آن «ازدواج «چندملیتی» یا «بین المللی»میگویند. ازدواجهای چندملیتی  عنوان جدیدی نیست و از سابقه زیادی برخوردار است. اما آنچه امروزه اینگونه ازدواجها را از گذشته متمایز میسازد، قوانین تابعیت مرتبط با آنهاست. چنانکه د…
 • زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

  چهارشنبه 14 مهر 1395 10:43
  مشکلات فزاینده حاکم بر مسکن و ساختمان مقنن را به یافتن راهکار مناسب با وضع قوانین متفاوت وادار نموده، تا شاید سبب کاهش دشواری های موجود گردد.آخرین اراده مقنن وضع قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 می باشد.تا پیش از وضع آن قانون، مقنن به تاسی از فقه از تجویز معامله اموال قیمی که واجد خصوصیت عین معین بوده اند، پیش از ایجاد یا احداث آنها امتناع می نمود.ماده 342و361 قانون مدنی وجود مبیع معین را در حین معامله و معلوم بودن مقدار، وصف، جنس آن ضروری می داند.برهمین اساس برخی نویسندگان مفاد ماده 342 ق.…
 • اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

  یکشنبه 18 مهر 1395 16:30
  اراده واژه ای عربـی از ریشه «رود» است و لغت دانان، معادل فارسی آن را خواستن، خواسته، میل، قصد و آهنگ« نوشته اند.از بعد حقوقی، تعریف اراده با معنـای لغـوی آن متفاوت نیست، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن است و اعم از قصد انشا دانسته اند، در حقوق دادرسی مدنی، بر خلاف شـقوق دیگـر حقـوق خصوصی، از اراده و میـزان آزادی آن کمتر سخن گفته شده است و بحث درباره این مهـم در ا یـن شـاخه از حقـوق مهجور مانـده و درخور تأمل بیشتری است. به طور کلی، تجلی اراده طرفی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: