• نقش توبه در حدود و تعزیرات

    یکشنبه 13 دی 1394 10:16
    واگذاری نقش فرعی و ثانوی به حقوق کیفری در برنامه ها مقابله با بزهکاری کـه ناشـی از تردید در اثربخشی روشهای سرکوبگرانه سنتی بـه منظـور نیـل بـه اهـداف حقـوق جـزای اسلامی است، تأکید بر سیاست کیفرزدایی را در پی داشته است. سیاست کیفرزدایی در نظام جزایی اسلام، ضمن نفی انحصار شیوه های مبارزه علیه جرم در اعمال مجازات، امکان تمسک به نهادهایی که به وضـوح از رویکردهـای سـخت سـرکوبی متمایز است را فراهم کرده است نهاد توبه از جمله تأسیساتی است که در حقوق جزای اسلامی و در راستای …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: