• جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در جهار نظام حقوقی (انگلستان، امریکا«فلوریدا»، کانادا و ایران)

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:40
  رابطه مفهوم سرقت با نهاد مالکیت در هر نظام حقوقی حائز اهمیت است . از این رو در سطح نظری رابطه سرقت با مفهوم مالکیت بررسی می شود و کوشش خواهد شد تا بر اساس یک تعریف مفهومی از مالکیت دامنه مفهومی سرقت ، متناظر با حوزه مفهومی مالکیت ، مشخص گردد. سپس در سطح تجربی جایگاه مفهومی سرقت و عناصر آن در چهار نظام حقوقی انگلستان،امریکا«فلوریدا» کانادا و ایران مورد واکاوی تطبیقی قرار می گیرد . …
 • ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

  شنبه 5 دی 1394 12:57
  یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
 • ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

  یکشنبه 9 اسفند 1394 11:18
  یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولاً جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هر منظور ازجمله تغییر یا ابطال قرارداد ندارد؛ همچنان که ماده 219قانون مدنی میگوید: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملی…
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

  یکشنبه 15 فروردین 1395 09:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده حقوق و تکالیف و بالتبع امتیازاتی پیش بینی شده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود، جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسی…
 • تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه

  شنبه 27 شهریور 1395 10:28
  رسیدگی های قضایی برحسب خواسته و دعوی خواهان همواره با این هدف انجام می شود که به صدور رأی به مفهوم عام و حکم به مفهوم خاص منجر شود.خواهان از آن رو در دستگاه دادگستری تظلم می جوید که به طریق معمول و مسالمت آمیز قادر به مطالبه و وصول حق مورد ادعای خویش از خوانده و طرف مخاصمه نیست.اقامه دعوی و تقدیم دادخواست در دادگستری و مراجع قضایی از آن جهت صورت می پذیرد که فرجام و عاقبت کار، به صدور حکم دادگاه منتهی شود.خواهان در غیر موارد استثنایی مانند ترتیبات تأمینی و موقتی هیچگاه در پی بدست آوردن قرار …
 • وضعیت تغییر جنسیت

  یکشنبه 16 آبان 1395 10:47
  امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع، مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی در حقوق ایران در این باره تاکنون مقررات خاصی وضع نشده است.در نتیجه، با توجه به اهمیت موضوع و خلا قانونی موجود، در این مقاله وضعیت تغییر جنسیت بر طبق قواعد و اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.…
 • تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

  یکشنبه 19 دی 1395 08:40
  دعوی یک وضعیت حقوقی است که کمتر درباره آن مطالعه شده و تبیین و کشف قواعد حاکم بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا دادرسی منظم، سریع و عادلانه مستلزم رعایت این قواعد است. در این مقاله تغییر نحوه دعوی که از موضوعات مهم در حقوق دعاوی است، مطالعه میشود. در قسمت اول، تعریف دعوی، آغاز دعوی، تغییر نحوه دعوی، سبب دعوی، سبب در اعتبار امر قضاوت شده، نقش قاضی در تعیین سبب دعوی، تغییر نحوه دعوی و مطابقت آن با اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوی بر سرنوشت دعوی و مغایرت آن با اصل تغییرناپذیری عناصر اصلی بررسی میش…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: