• نقش توبه در حدود و تعزیرات

  یکشنبه 13 دی 1394 10:16
  واگذاری نقش فرعی و ثانوی به حقوق کیفری در برنامه ها مقابله با بزهکاری کـه ناشـی از تردید در اثربخشی روشهای سرکوبگرانه سنتی بـه منظـور نیـل بـه اهـداف حقـوق جـزای اسلامی است، تأکید بر سیاست کیفرزدایی را در پی داشته است. سیاست کیفرزدایی در نظام جزایی اسلام، ضمن نفی انحصار شیوه های مبارزه علیه جرم در اعمال مجازات، امکان تمسک به نهادهایی که به وضـوح از رویکردهـای سـخت سـرکوبی متمایز است را فراهم کرده است نهاد توبه از جمله تأسیساتی است که در حقوق جزای اسلامی و در راستای …
 • سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

  سه شنبه 15 دی 1394 10:28
  اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فـرض میشدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تـدریج و بـا افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـود و شخصـیت آنـان، ایـن رویکـرد تغییـر کـرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جـرمشناسـی، تفـاوتهـای چشـمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذارا…
 • بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  شنبه 10 بهمن 1394 11:13
  در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود،…
 • مبانی و معیارهای اسلامی طبقه‌بندی جرائم

  چهارشنبه 24 آذر 1395 11:18
  این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است، بخش نخست به مبانی طبقه بندی جرائم، اختصاص دارد که شامل مصالح ضروری تحت حمایت نظام کیفری است.در این بخش، ابتدا به طور مختصر، مفهوم مصلحت، قاعده تبعیت احکام از مصالح مفاسد و پیش فرض های موضوع تشریح شده است.سپس ملاک های رتبه بندی مصالح و ارزش های هشتگانه که مبنای اصلی معیارهای طبقه بندی جرائم است، تبیین شده است.بخش دوم به معیارهای طبقه بندی اختصاص یافته است. طبقات جرائم هشتگانه در این مقاله با درجات هشتگانه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتباطی ندارد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: