• حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

    یکشنبه 20 دی 1394 16:06
    تعدد جرم از جمله مسائل مبتلا به دادرسیهای کیفری است که مراد از آن ارتکاب چنـدین جرم توسط یک فرد قبل از اعمال مجازات است. طبیعی است ارتکاب چندین عمل مجرمانه توسط یک فرد، نسبت به زمانی که یک عمـل مجرمانـه ارتکـاب مـییابـد، حـاکی از حالـت خطرناکتر مجرم برای جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب با چنین مجرمی، تکرار جرم در آینده از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. از ایـن رو اقسـام نظـامهـای کیفـری برخورد شدیدتری با حالت تعدد جرم را تجویز نموده اند که البته نوع برخورد و تعیی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: