• حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

  یکشنبه 20 دی 1394 16:06
  تعدد جرم از جمله مسائل مبتلا به دادرسیهای کیفری است که مراد از آن ارتکاب چنـدین جرم توسط یک فرد قبل از اعمال مجازات است. طبیعی است ارتکاب چندین عمل مجرمانه توسط یک فرد، نسبت به زمانی که یک عمـل مجرمانـه ارتکـاب مـییابـد، حـاکی از حالـت خطرناکتر مجرم برای جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب با چنین مجرمی، تکرار جرم در آینده از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. از ایـن رو اقسـام نظـامهـای کیفـری برخورد شدیدتری با حالت تعدد جرم را تجویز نموده اند که البته نوع برخورد و تعیی…
 • تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

  یکشنبه 30 مهر 1396 13:57
  در مقاله حاضر، نخست مبانی تعدد جرم و سپس تعریف، انواع تعدد جرم، مجـازات آن و درنهایـت،  تعدد جرم در قانون آیین دادرسی کیفر ایران و آلمان مطالعۀ تطبیقی خواهد شد.…
 • چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری

  سه شنبه 29 خرداد 1397 11:08
  در این مقاله تلاش می شود به این سوالات پاسخ داده شود که آیا مقررات تعدد جرم که به عنوان یک قاعده هم در جرایم سنتی و هم در جرایم سایبری جاری است،درمورد بزهکاران سایبری اثر بخشی کافی را دارد یا باید برای این دسته از جرایم و مجرمان آنها سیاست کیفری خاصی در نظر گرفت از این رو، پس از بررسی ویژگی های جرایم سایبری و مرتکبان آنها و لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مورد این جرایم، پاسخ های کیفری در دو بخش مجازات اصلی و تکمیلی مورد بحث قرار خواهند گرفت و اثر بخشی یا عدم اثر بخشی این مجازات در سه حوزه تعد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: