• جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در جهار نظام حقوقی (انگلستان، امریکا«فلوریدا»، کانادا و ایران)

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:40
  رابطه مفهوم سرقت با نهاد مالکیت در هر نظام حقوقی حائز اهمیت است . از این رو در سطح نظری رابطه سرقت با مفهوم مالکیت بررسی می شود و کوشش خواهد شد تا بر اساس یک تعریف مفهومی از مالکیت دامنه مفهومی سرقت ، متناظر با حوزه مفهومی مالکیت ، مشخص گردد. سپس در سطح تجربی جایگاه مفهومی سرقت و عناصر آن در چهار نظام حقوقی انگلستان،امریکا«فلوریدا» کانادا و ایران مورد واکاوی تطبیقی قرار می گیرد . …
 • بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا

  دوشنبه 30 آذر 1394 10:57
  در نظام های حقوقی مختلف حقوق مالکیت و اسباب تملک تبیین و مشخص شده است . درنظام حقوقی ایران، ماده 140 قانون مدنی به این مبحث می پردازد . بند اول این ماده احیایاراضی موات و حیازت مباحات را به عنوان یکی از اسباب تملک نام می برد . در نظام هایحقوقی دیگر نیز چنین مواردی به عنوان اسباب تملک مطرح می شوند. در نظام حقوقی عرفیایالات متحده آمریکا، قاعده تصرف با کمی تفاوت مطرح شده است، که با حیازت و احیایموات قابل مقایسه است.قاعده تصرف یک قاعده مبتنی بر خود و مستقل از وضع قانون گذاری است که در آنعرف و بنای ع…
 • مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

  یکشنبه 16 خرداد 1395 09:41
  دولت که عهده دار اداره کشور است، وظایف مختلفی دارد. گاهی برای اجرای این وظایف نیاز به زمین پیدا میکند. ازجمله آنها میتوان به ایجاد راهها، معابر، پارکها، دکلهای برق و لوله های گاز اشاره کرد. ممکن است زمین مورد نیاز، متعلق به دولت نباشد و مالک خصوصی داشته باشد. در این صورت، انجام وظیفه دولت با حقوق مالکانه اشخاص تزاحم دارد؛ چراکه از طرفی برای اجرای این طرحها می بایست از زمین های متعلق به افرادی که اراضی آنها در طرح واقع شده استفاده شود و از طرف دیگر، مالکیت و حقوق افراد بر اموال خویش دائمی،مطلق و …
 • آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

  چهارشنبه 7 مهر 1395 09:50
  اصل مالکیت که از اصول بنیادین قوانین مدنی است، بر مبنای تصرف قرار گرفته و بـر ایـن اساس است که قانونگذاران، اهمیت فوق العاده ای برای آن قایل شده اند و به شیوه های مختلـف، در پی حمایت از آن برآمده اند. یکـی از دعـاوی کـه قـانون گـذار بـرای جلـوگیری از اقـدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصـرفات پـیش بینـی نمـوده اسـت، دعـوای تصـرف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بـر ایـن مبنا استوار است که وی مال مـورد نظـر را در تصـرف و اختیـار داشـته و سـابقاً …
 • تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

  شنبه 31 شهریور 1397 11:21
  در مقاله حاضر نخست به زمان مشترک شدن مالکیت طرفین بر دعوا خواهیم پرداخت و سرانجام، استرداد دادخواست یا دعوا به شیوه های عادی و فوق العاده شکایت را بررسی خواهیم نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: