• مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

    یکشنبه 20 دی 1394 09:48
    دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
  • شیوه های احقاق حق دارنده چک بلا محل

    سه شنبه 19 مرداد 1395 10:09
    در سیستم بانکی کشور ما انواع مختلف چک مورد استفاده قرار می گیرد که چک عادی به عنوان رایجترین سند تجاری بیشترین استفاده را در روابط معاملاتی دارد و به همین جهت قانونگذار حمایتهای ویژه ای از این سند تجاری نموده است.دارنده چک بلامحل به غیر از طرح دعوی حقوقی برای احقاق حق خود می تواند به دو راهکار دیگر نیز تمسک جوید.از آنجا که قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم انگاری نموده و چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته اقامه دعوی کیفری و مراجعه به اجرای ثبت نیز دو راهکار مختص به چک برای احقاق حق می باشد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: