• تأثیر فسخ طاری بر عقد اجاره

    یکشنبه 4 بهمن 1394 09:54
    اجاره عبارت است از «: تملیک معوض عمل یا منفعت »( الموسوی الخویی، 1365: 9). هرچند تملیک منفعت با عقد است، لکن به لحاظ مستمر بودن عقد، قبض کامل منفعت با انقضای مدت عقد صورت می گیرد. ویژگی استمرار خصوصیتی به این عقد می دهد که با سایر عقود متفاوت باشد و باعث ایجاد مسایلی شود که خاص عقد اجاره باشد مانند تأثیر فسخ بر عقد . بررسی آثار فسخ عقد اجاره دارای فواید علمی و عملی است: فسخ اجاره در خلال مدت چه تأثیری بر عقد خواهد داشت؟ تأثیر از حین فسخ خواهد بود یا از ابتدای عقد؟ فروض جدید که مطرح م…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: