• مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

  چهارشنبه 25 فروردین 1395 12:17
  مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که در کشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. در کشور ما، قبل از تصویب قانون دیات به سال ،1361مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولاً مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار…
 • قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

  یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 09:24
  یکی از موضوعات پیچیده موجود در مسئولیت مدنی، در جایی مطرح می شود که فرد دچار بیماری ذهنی موجب ورود خسارت به دیگری شود.پرسش اساسی آن است که آیا چنین فردی را که معمولا از محتوای افعال خویش بی خبر است می توان مسئول دانست؟اگر پاسخ مثبت است آیا انتصاب تقصیر که هنوز از محتوای اخلاقی خویش تهی نشده است به وی ممکن است.یه همین لحاظ پیش از ورود به مبحث اصلی باید به دو نکته مهم به طور خلاصه بپردازیم.مسأله نخست مربوط به ابهاماتی است که در واژگان مسئولیت و اختلال ذهنی وجود دارد.مورد دیگر به پیچیدگی مسأله از ل…
 • قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

  شنبه 20 شهریور 1395 10:27
  یکی از موضوعات پیچیده موجود در مسئولیت مدنی در جایی مطرح می شود که فرد دچار بیماری ذهنی موجب ورود خسارت به دیگری شود.پرسش اساسی آن است که آیا چنین فردی را که معمولاً از محتوای افعال خویش بی خبر است می توان مسئول دانست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا انتصاب تقصیر که هنوز از محتوای اخلاقی خویش تهی نشده است به وی ممکن است؟ به همین لحاظ پیش از ورود به بحث اصلی باید به دو نکته مهم به طور خلاصه بپردازیم: مساله ی نخست مربوط به ابهامی است که در واژگان مسوولیت و اختلال ذهنی وجود دارد.مورد دیگر به پیچیدگی مسأله از…
 • نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

  چهارشنبه 13 بهمن 1395 10:14
  ماهیت خدماتی که برعهده پزشکان است و نفعی که بیماران در بهـره منـدی از ایـن خـدمات دارند از یک سو و لزوم تعقیب پزشک مقصر از سوی دیگـر، واقعیـاتی هسـتند کـه علـم حقـوق باید، آنها را به گونۀ یکسان بنگرد و به هر دو توجه نماید. اما قبل از هر چیز، لازم است دو نکتـه بعنوان طلیعه بحث، روشن شود اول آنکـه، پزشـک وظیفـه ای در پـذیرش بیمـار نـدارد مگـر در موارد ضروری که چنین تکلیفی بر وی تحمیل میشود. از همین روی، تبصره ماده 31 آئـین نامـه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفـه هـای پزشـکی و وا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: