• مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  دوشنبه 5 بهمن 1394 10:28
  در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مش…
 • بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

  چهارشنبه 21 بهمن 1394 11:13
  تعذر اجرای قرارداد در فقهبه موجب قاعده ی «بطلان کل عقد، بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان میشود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر و ناممکن باشد، باطل است. به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد یا یک طرف قرارداد نتوانند به تعهدی که در قرارداد نموده اند، عمل کنند آن قرارداد باطل است.بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را تحویل خریدار دهد یا خریدار نتواند ثمن را تحویل فروشنده دهد یا مؤجر نتواند مورد اجاره را تحویل مستأجر بدهد یا وکیل به دلیل از بین رفتن موضوع وکالت نتواند…
 • مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی)

  یکشنبه 25 بهمن 1394 10:46
  شرط عدم مسئولیت به عنوان یک شرط قراردادی بر مبنای اصل آزادی قراردادها، اعتبار خود را از قرارداد می گیرد و در صورت صحت قرارداد، شرط عدم مسئولیت نیز به عنوان جزئی از قرارداد معتبر شناخته می شود.به استناد اصل آزادی قراردادها، طرفین قرارداد نیازی به حمایت و دخالت دولت ندارند و آزادند که شرط های مورد نظر خود، از جمله شرط عدم مسئولیت را به هر روش مناسب که می دانند، در قرارداد درج کنند.ولی این شرط به عنوان خطری تلقی می شود که در شرایطی می تواند یک طرف قرارداد را از آثار و عواقب کوتاهی او در اجرای قرارد…
 • دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

  چهارشنبه 18 فروردین 1395 10:36
  اصولاً در هر عقدی طرفین سود و زیان احتمالی خود را برآورد کرده، سپس به انعقاد عقد اقدام می نمایند. باوجود این، گاه شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد آن چنان دگرگون می شود و اجرای قرارداد را سنگین و پرهزینه میکند که هیچ فرد دوراندیشی قادر به پیش بینی آن نیست. در چنین وضعیتی، ضرر حاصله غیرمتعارف و خارج از حد پیش بینی شده است؛ لذا به نظر نمی رسد مبنایی برای لزوم عقد وجود داشته باشد. گرچه می توان استدلال کرد در چنین شرایطی، این دشواری و مشقت باید بر طرفین قرارداد تحمیل شود، زیرا آنان می توانستند به درج …
 • شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 15:53
  آنچه در این نوشتار مورد بحث و تفصیل بیش تری قرار می گیرد، اعتبار یا عدم اعتبار شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح دائم است.با توجه به ضرورت بحث و تبیین شرط عدم دخول در عقد نکاح، هدف نگارنده این است که تا حد امکان مرور جامعی بر منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام پذیرفته باشد و با ارایه نظریات مختلف، مجموعه ای از آرای متنوع و بعضا متضاد بیان شود.…
 • مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

  یکشنبه 10 مرداد 1395 11:50
  انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط م…
 • مطالعه تطبیقی بر نکاح با اهل کتاب و زنان شبهه دار در فقه و حقوق ایران

  دوشنبه 18 مرداد 1395 10:29
  جواز ومانعیت نکاح با زنان اهل کتاب و زنانی که در رابطه با صحت ازدواج با آنان شبهه و جود دارد از جمله مباحث مورد توجه فقها و حقوقدانان می باشد. در مقررات اسلام برای مشروعیت ازدواج به قرآن سنت و اجماع استدلال شده است ودر فقه هم تفسیرات مختلفه ای برای نکاح آمده است. از آن جمله گفته اند که: نکاح عقدی است که فایده آن تسلط بر اباحۀ بضع است بدون ملکیت و دیگر آنکه عقدی است لفظی که مالک میگرداند و طی را ابتدائاً (حلی ، 1414 ،ص 565 )و حقوقدانان امروزی نیز گفته اند که «نکاح عقدی است که بموجب آن مرد و…
 • ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

  شنبه 18 دی 1395 08:33
  شرط حفظ مالکیت عبارت است از انواع شروطی که به موجب آن مالکیت مبیع در مواردی که اصولاً بیع اقتضای انتقال بلافاصله مالکیت را دارد، تا زمانی که طـرفین تعیـین مـینماینـد، بـه تأخیر می افتد. در نظام حقوقی ایران بسیاری از کـشورهای دیگـر، اصـل کلـی در بیـع، انتقـال بلافاصله مالکیت مبیع است. البته در قانون مدنی ایران، انتقال مالکیت همواره بلافاصله نیست، در مواردی مانند بیع کلی، تنها با تسلیم مبیع یـا تـشخیص آن، مالکیـت آن منتقل می شود. اما شرط حفظ مالکیت، از جنس این استثناها نیست؛ چراکـه اسـتثنای یادشـد…
 • ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

  شنبه 9 دی 1396 14:04
  در این زمینه تا کنون سه نظریه بطلان، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد بیشتر مورد قرار گرفته است. ولی به نظر می رسد در فقه امامیه سیر تحول دیدگاه ها به سمت صحت فروش مال مرهون پیش می رود. بنابراین، لازم است با نگرشی جدید به ضمانت اجرای  بیع عین مرهون  پرداخت و درستی یا نادرستی نظریه صحت بیع رهن را تبیین کرد و شقوق  مختلف آن را معلوم نمود تا بتوان از آن به عنوان راهکاری نوین برای نظام حقوقی و هدایت رویه قضایی متشتت و پر اضطراب بهره برد.بدین منظور و برای نمایاندن سیر تحول ضمانت اجراها از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: