• بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

  شنبه 25 آذر 1396 10:25
  عوام گرا شدن سیاست کیفری، با نگاه به بزه دیده و جنبش های بزه دیده شناسی با عنوان ترس از بزه دیدگی، سن بزه دیده، جنسیت بزه دیده، گزارش بزه دیدگی و حمایت از بزه دیده و تاثیر آن بر عوام گرایی کیفری بررسی می شود.مسئله اساسی چگونگی تاثیر بزه دیده در عوام گرا شدن سیاست کیفری و ایجاد سیاست کیفری عوام گرا بزه دیده، محور است.افزون بر این، سیاست کیفری، عوام گرا گرا نیز پیامدهایی برای بزه دیدگان دارد که مبین جایگاه بزه دیده در سیاست کیفری عوام گرا است.…
 • اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران

  دوشنبه 21 خرداد 1397 10:16
  در این مقالـه ضـمن بررسـی اجمـالی مفهـوم و مبـانی اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده و وضعیت حقوقی آن در برخی از کشورهای دیگر در صدد تحلیل و بررسی مقررات ماده مزبور و روشن نمودن ابهامات مطرح هستیم.…
 • حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری

  چهارشنبه 3 مرداد 1397 12:18
  نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به پرسش اساسی پیرامون نحوه و نقش حضور سمنها در فرآیند کیفری است. در این رابطه تلاش می شود تا موضوعات مربوط به مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: