• تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

  سه شنبه 17 آذر 1394 10:21
  آنچه بشر را به سوی ابداع و اختراع انواع آلات، ابزار، دستگاهها و ماشینها سوق داد، انگیـزه راحت تر زیستن و صرف انرژی و توان جسمی کمتر در پرداختن به امور روزمره و صرف ایـن انرژی ذخیره شده در سایر امور و فعالیتها است که هنوز ذهن فعال، پویـا و در عـین حـال آسانخواه او نتوانسته است ابزارها و ماشینهای سادهسـازی آنهـا را طراحـی کـرده و بسـازد. انسان ساختن ابزار را از کهنترین اعصار و با سادهترین و طبیعیترین مواد محـیط پیرامـون خویش آغاز کرد تا جایی که امروز کوچکترین و ساده ترین ج…
 • ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

  شنبه 5 دی 1394 11:55
  وجود ماده ی 314 قانون تجارت، قائدتاً ی=باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بححثی مستقل نداشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن د رچک همان است که در قانون تجارت راجع به برات ذکر شده است. لیکن در همه احوال تابع مقررات سند اخیر نیست چه از جهت مهلت رجوع به ضامن و چه در ارتباط با شرایط مراجعه به او .. …
 • تئوری محل در برات و عقد حواله

  چهارشنبه 28 مهر 1395 10:20
  در حقوق برات،«محل، عبارت از وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجـودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات میکنـد »به تعبیر دیگر، محل در واقع، طلبی است که صادرکننده در سررسـید از بـرات گیـر دارد.یکی از مهمترین آثاری که بر انتقال محل، مترتب میشود ایـن اسـت کـه هرگـاه بـرات کـش ورشکست شود، دارنده برات یا ذینفع قرارنویس، جزء غرما محسوب نخواهد شـد . زیـرا محـل برات جزو دارایی بـرات کـش (ورشکسـته ) نیسـت تـا بتـوان آن را بـین طلـب کـار ان و از جملـه طلبکار سند تجاری…
 • بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی

  شنبه 30 دی 1396 10:16
  در مقاله حاضر بعد از معرفی کوتاهی از برات الکترونیکی و ارائه تعریفی از آن و بررسی دیدگاه حقوقی کشورهای دیگر و کنوانسیونهای بین المللی، دیدگاه حقوق ایران را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش برات الکترونیکی و اعتبار حقوقی آن، بررسی نموده و از قواعد حقوقی حاکم بر شرایط شکلی، مندرجات، صدور، قبولی و ظهرنویسی سخن خواهیم گفت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: