• چک الکترونیکی

  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 12:55
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک،اسناد تجارتی الکترونیکی جایگزین مناسب برای اسناد سنتی شده اند. چک های الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجارتی الکترونیکی هستند که استفاده از آن ها در ایران می تواند با استقبال رو به رو شود. از آنجا که ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر داشته، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن مورد توجه باشد، روش تحقیق ما در ین پژوهش روش تحلیلی تطبیقی و گاهی توصیفی خواهد بود.…
 • تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی

  دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 10:24
  درباره امضای الکترونیکی کم و بیش مطالبی از جنبه حقوقی نوشته شده؛ اما در آن مطالب کمتر به ارزش و اعتبار آن توجه شده و معمولا در آنها بعداز ذکر مواد قانون تجارت الکترونیکی، مشابه های آنها در کنوانسیون های بین المللی یا قوانین کشورهای پیشرفته ذکر و نکاتی به فراخور تفسیر مواد بیان شده است.بعضی سوالات و ابهامات به رغم طرح، پاسخ داده نشده یا پاسخ داده شده، قانع کننده نبوده است.در نتیجه لازم بود آنچه نگارنده به زعم خود فراتر از آن نوشته ها با مطالعه و تدریس مکرر بدان دست یافته است به محک نظر صاحبنظران …
 • چک الکترونیکی

  دوشنبه 19 مهر 1395 11:10
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک، اسناد تجارتی الکترونیکـی جـایگزین مناسـبی بـرای اسناد سنتی شده اند.چکهای الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجـارتی الکترونیکـی هسـتند که استفاده از آنها در ایران میتواند با اسـتقبال روبـه رو شـود . قبـول چـک هـای کاغـذی بـرای بازرگانان مشکل آفرین است، و با عدم پذیرش چک در معامله، بازرگانـان بایـد خطـر از دسـت دادن معامله را بپذیرند اما ، چکهای الکترونیک، هزینـه هـای موجـود در چـک هـای کاغـذی را ندارد ؛ از جمله: هزینه های قابل توجه در بکارگیری چکهای کاغـذی، کنتـر…
 • بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی

  شنبه 30 دی 1396 10:16
  در مقاله حاضر بعد از معرفی کوتاهی از برات الکترونیکی و ارائه تعریفی از آن و بررسی دیدگاه حقوقی کشورهای دیگر و کنوانسیونهای بین المللی، دیدگاه حقوق ایران را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش برات الکترونیکی و اعتبار حقوقی آن، بررسی نموده و از قواعد حقوقی حاکم بر شرایط شکلی، مندرجات، صدور، قبولی و ظهرنویسی سخن خواهیم گفت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: