• ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها

  یکشنبه 27 دی 1394 12:18
  در قراردادها به محض وقوع عقد، طرفین به اجرای تعهدات ناشی از آن ملزم می باشند.در واقع چنان چه تاثیر بر حسب انشاء، بر امر دیگری موقوف نباشد، متعهد باید بی درنگ تعهد خود را اجرا نماید.اصل حال بودن دین منجز، نه تنها از ماهیت تعهد استنباط می شود بلکه از برخی مواد قانون مدنی مثل بند 3 ماده 490، مفهوم مخالف ماده 651و ماده 344 نیز قابل برداشت است.با وجود این گاهی طرفین، اجرای تعهد منجز را با درج شرطی به تاخیر می اندازند که از آن،با عنوان «شرط اجل»یاد می شود.علاوه براین ممکن است طرفین،ایجاد ت…
 • پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

  یکشنبه 9 اسفند 1394 10:37
  اصل تعاون و همبستگی اجتماعی، قواعد اخلاقی و ضرورت های اجتماعی اقتضاء می کند که، اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند.حقوق نیز در راستای این نیازاخلاقی و اجتماعی، پرداخت دین دیگری را مجاز و آن را از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است و تقریبا در حقوق تمام کشورها تعهدات، جز در فرضی که مباشرت متعهد در ایفای تعهد شرط شده باشد، می تواند به وسیله شخصی غیر از مدیون نیز ایفاء شوند و در این موارد حتی نیازی به اذن و رضای دائن و مدیون نیست و چنین ایفایی نیز موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. با دقت …
 • التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

  سه شنبه 11 خرداد 1395 09:26
  در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته …
 • توابع مبیع

  دوشنبه 27 آذر 1396 10:51
  مساله عمده در این پژوهش این است که برچه اساسی مالکیت توابع مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این که ممکن است طرفین در متن عقد به آن تصریح نکرده باشند و یا اساسا جاهل به عرف بوده باشند.در بررسی این مساله ایتدا باید روند تشکیل اعمال حقوقی را از نظر اثر قانونگذاری علم و جهل متعاقدین که مستقیما در اراده آنان نقش دارد مورد مطالعه قرار داد که در ادامه مقاله بیان خواهد شد.…
 • آثار ایجاب ملزِم

  شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:15
  عده ای، معتقدند که شرط به معنای مطلق الزام نمیباشد، تا بگوییم روایاتی که دلالت میکنند بر واجب الوفا بودن هر الزام و التزامـی، آن شـرط را در بـر مـی گیرنـد.شرط به معنی ربط است و به تعهد مستقل اطـلاق نمـی گـردد. پـس عمومـات شـروط مانند وجوب وفا به شرط جز بر شرطی که ضمن عقد واقع شده است، دلالت نمیکند. از دید آنها، برخی از اصحاب که شرط بعد از وقوع نکاح را با وجود روایات در این زمینـه لازم الوفا دانسته اند، آن را حمل کرده اند بر اینکه در بین ایجاب و قبول واقع شده است. یـا آن را در مقاب…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: