• تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

  شنبه 26 دی 1394 10:20
   با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،‌1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی با کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375،  ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام  افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قب…
 • حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن

  چهارشنبه 27 بهمن 1395 09:47
  در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.…
 • وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران

  شنبه 2 تیر 1397 10:43
  در این مقاله، بخش نخست به مفاهیم بنیادین و دیدگاه حقوق دانان و فقها در خصوص وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ اختصاص داده شده و ادله و توجیهات هریک از نظرات بیان می گردد و دربخش دوم، دیدگاه قانون مدنی در این زمینه مطرح شده و استثنائات وارده بر آن بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: