• بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

    دوشنبه 21 دی 1394 17:05
    تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـو…
  • آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی پس از انقضای مأموریت ایشان

    شنبه 7 مرداد 1396 15:14
    در این مقاله به بررسی  آثـار معـاملات پـس از پایـان دوره ی مأموریـت مـدیران و مـدیر عامـل در شرکت سهامی پرداخته شده است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: