• شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 1 دی 1394 10:34
  یکی از موضوعاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مورد نقد و محمل اظهار نظر قرار گرفته و هنوز راه حل و رویه ای واحد در اعمال آن پیدا نشده،قواعد مربوط به شکایت ثالث در مرحله اجرای رای است. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146و147ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نوعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.بنابراین در این مقاله ابتدا در جهت شناخت مفهوم شکایت شخص ثالث در اجرای رای تلاش می کنیم و سپس با توجه به …
 • ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

  شنبه 5 دی 1394 11:55
  وجود ماده ی 314 قانون تجارت، قائدتاً ی=باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بححثی مستقل نداشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن د رچک همان است که در قانون تجارت راجع به برات ذکر شده است. لیکن در همه احوال تابع مقررات سند اخیر نیست چه از جهت مهلت رجوع به ضامن و چه در ارتباط با شرایط مراجعه به او .. …
 • مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

  یکشنبه 20 دی 1394 09:48
  دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
 • اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم

  دوشنبه 26 بهمن 1394 10:16
  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424و437 اثر اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی بر اجرای حکم را بیان کرده است.بر اساس مواد یاد شده هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مواردی و با شرایطی سبب تاخیر یا توقف اجرای حکم می شود و در مواردی چنین اثری ندارد و مانع اجرای حکم نمی شود.توجه ویژه در این مطالعه علاوه بر تحلیل نکته ها و ابهامات موجود در اثر هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم، بر تفاوت بیان قانون در مقرر کردن اثر شکایات مذکور و تحلیل این تفاوت ها…
 • اصول کارشناسی

  یکشنبه 24 مرداد 1395 11:39
  کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پرونده افت توان یای را می که در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصّص در بیشتر پروندههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری میسازد، به گونهای که در کمتر پرونده یای قاضی م تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید. از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، …
 • شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 6 مهر 1395 09:55
  مقاله حااضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نتیجه توعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.با عنایت به اینکه در مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م به دو شیوه اعتراض با توجه به دلیل مستند ادعا اشاره شده که یکی اظهار حق ثالث و دیگری شکایت شخص ثالث است.به دلیل فقدان جنبه ترافعی در اظهار حق شخص ثالث و عدم اختلاف نظر جدی در این باره، صرفاً به بررسی مختص قواعد و اصول حاکم بر شکایت شخص …
 • تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

  سه شنبه 25 آبان 1395 09:39
  کی از انواع شکایتهای قابل طرح از آرای صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند،«خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را برای این اشخاص پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به به موضوع ادعاهای معترض ثالث رسیدگی کند. علیرغم بررسی دعوای اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوعات مبهم و قابل بحثی وجو…
 • تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

  یکشنبه 4 تیر 1396 11:14
  یکی از انواع شکایتهای قابل طرح از آرای صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند،«خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را برای این اشخاص پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به موضوع ادعاهای معترض ثالث رسیدگی کند. علیرغم بررسی دعوای اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوع…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: