• اعتبار گزارش اصلاحی

    چهارشنبه 21 بهمن 1394 10:25
    مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع سابقا میان همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند،رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه دوباره وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.اعتبار قضیه محکوم به از آثار و احکام دادگاه ها عبارت است از اموری که در حکم دادگاه اخبار شده و حقوقی که در آن تصدیق گردیده ثابت و تغییر ناپذیر است؛ حتی دادگاه صادر کننده حکم نمی تاند از آن عدول کند، مگر این…
  • اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده

    دوشنبه 5 شهریور 1397 12:54
    مقاله حاضر درصدد است با بررسی مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه برسد که آیا خوانده بعد از صدورحکم قطعی به نفع خواهان، میتواند برای فرار از آثار حکم سابق، دعوای جدید اقامه کند؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: