• سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

    سه شنبه 15 دی 1394 10:28
    اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فـرض میشدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تـدریج و بـا افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـود و شخصـیت آنـان، ایـن رویکـرد تغییـر کـرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جـرمشناسـی، تفـاوتهـای چشـمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذارا…
  • بررسی محتویات پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

    چهارشنبه 24 مرداد 1397 10:53
    پرسش هایی که در این نوشتار مطرح می شود، این است که منظور از بررسی پرونده‌ی شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران چیست و آیا محتویات اعلامی پرونده‌ی شخصیت در قوانین ایران برای شناسایی کافی و وافی بوده است یا نه؟حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به لزوم تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصیت درباره‌ی اطفال و نوجوانان بزهکار در جرائم تا درجه‌ی شش اشاره شده است لیکن بررسی های میدانی انجام گرفته، حاکی از تشکیل نشدن پرونده‌ی شخصیت درباره‌ی ا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: