• ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

  شنبه 23 بهمن 1395 09:49
  پژوهش حاضر در پی بررسـی قـانون حـاکم بـر تعهـدات اسـناد تجـاری اسـت و از آنجایی که طبق یک نظریه معتبر در سیستمهای حقوقی متفاوت، سفته از حیـث سـاختار حقـوقی شباهت زیادی با برات دارد و به عبارتی نوعی از آن میتواند تلقی گردد؛ سفته در حقیقـت براتـی است که در آن محیل همزمان نقش محال علیه را نیـز ایفـا مـی کنـد و بـه اصـطلاح تحـت عنـوان متعهد سفته شناخته میشود. در ضمن، هر دو سند با توجه به ویژگیهـای خـود کـاربرد مشـابهی در امور تجاری دارند؛ بنابراین منطقی است که رژیـم حقـوقی یکنـوا…
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 6 دی 1396 10:13
  بسته به اینکه کدامیک از مبناها یا نیروهای ایجادکننده مفاد قرارداد، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد پذیرفته شود، تحلیل شرایط اساسی صحت قرارداد و میزان اعتبار آنها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحلیل همین تفاوتها پرداخته، در چهار بند براساس همان شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی ذکر شده پرداخته است.…
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:29
  مقاله حاضر، درچهار بند براساس شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی پرداخته است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: