• تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران

  سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 10:03
  امروزه پدیده جهانی شدن باعث شده است اتباع کشورها بتوانند با سهولت به کشورهای دیگر سفر کرده، یا با ابزارهای نوین با اتباع آن کشورها ارتباط برقرار کنند. در موارد زیادی، حاصل این ارتباط ها به ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف منجر میشود که  اصطلاحا به آن «ازدواج «چندملیتی» یا «بین المللی»میگویند. ازدواجهای چندملیتی  عنوان جدیدی نیست و از سابقه زیادی برخوردار است. اما آنچه امروزه اینگونه ازدواجها را از گذشته متمایز میسازد، قوانین تابعیت مرتبط با آنهاست. چنانکه د…
 • پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

  شنبه 2 اردیبهشت 1396 12:12
  این پژوهش سعی دارد علاوه بر بررسی دکترین و رویه قضایی خـارجی در ایـن زمینـه،و با درنظرگرفتن حقوق داخلی، به ویژه دستورالعمل ناظر بـر ضـمانتنامـه بانکی(ریـالی) کـه بـه تصـویب شـورای پـول و اعتبـار رسـیده، بـه بررسـی پرداخـت بـدون قیدوشـرط  ضمانت نامه بانکی از منظراصل استقلال از قرارداد پایه بپردازد.…
 • مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی

  شنبه 20 خرداد 1396 10:07
  ضمانتنامه بانکی برخلاف ضمان تبعی از ویژگی مهم «استقلال» و درنتیجه «عدم قابلیت استناد به ایرادات» توسط ضامن یا ضمانت خواه در مقابل ذینفع برخوردار است. با توجه به اصل استقلال، بانک ضامن به رابطه پایه طرفین ضمانت خواه و ذینفع  ورود نمیکند و فقط همچون اعتبارات اسنادی به رعایت شرایط شکلی مطالبه و نیز مطابقت اسناد در صورت وجود  اکتفا میکند. عموم اختلافات ضمانت نامه های مستقل با مطالبه وجه آن آغاز میشود و در واقع مطالبه ضمانت نامه، نقطه آغازین آثار اصلی سند است. بانک ض…
 • نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی

  شنبه 11 شهریور 1396 10:39
  در پژوهش حاضر از آنجا که اصل استقلال ضمانت نامه بانکی مهمترین ویژگی  ضمانت نامه بانکی است و با توجه به اصل مذکور جواز یا عدم جواز استناد به تهاتر از جانب ضمانتخواه و ضامن مشخص میشود، در ابتدا اصل مذکور تبیین میشود و سپس به ترتیب استناد به تهاتر از جانب ضمانتخواه و ضامن با توجه به مقررات بین المللی و داخلی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی نقد و بررسی شده و در پایان نیز نتیجه پژوهش ارائه خواهد شد.…
 • رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه

  دوشنبه 12 شهریور 1397 12:39
   این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن را پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه تحلیل می کند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: