• تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

  دوشنبه 10 اسفند 1394 10:03
  آنچه دراین مقاله مورد توجه است چگونگی تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل می باشد که در نوشته های حقوقی به اختصار برگزار شده است.بررسی کیفیت این تاثیر بستگی به علت زوال دعوای اصلی دارد که به طور کلی شامل 4 مورد است: 1-زوال حق مورد دعوا 2-استرداد دادخواست 3-سازش 4-صدور رای موضوع بحث این مقاله نیز با توجه به علل مزبور در 4 گفتار قابل بررسی است.اما چون در سازش، تراضی طرفین نقش آفرین است،از دیدگاه این مقاله، بحثی مستقل وجود ندارد، جز اینکه اگر سازش طرفین، شامل هر دو دعوا باشد، بسته به اینکه س…
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

  یکشنبه 15 فروردین 1395 09:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده حقوق و تکالیف و بالتبع امتیازاتی پیش بینی شده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود، جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسی…
 • استرداد دعوا

  شنبه 2 مرداد 1395 10:04
  در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهای قانون آیین دادرسی دنی به نام استرداد دعوی از سوی خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیین نمودیم. در ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ی ختم دادرسی آمده است تاکید دارد و مقاله حالت تطبیقی ندارد.…
 • غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

  چهارشنبه 12 آبان 1395 10:58
  احمد متین دفتری سالها پیش پیرامون احکام غیابی چنین نوشت: «با عادات و اخلاق مردم این مملکت و ترتیب ابلاغ قانونی اوراق قضایی که همیشه بدون شائبه نیست. نتیجه این اندازه تضییق درباره غائب قاصر (نه مقصر) آن است که محاکمات مرحله نخستین غالباً با حالت نقص تمام بشود» به نظر میرسد با گذشت سالها از این سخن، در وضعیت و آثار ابلاغ تغییر چندانی به وجود نیامده است؛ پس بسیار محتمل است که خواهان یا خوانده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دادرسی حضور نیابند. اما خواهان که مدعی است، باید پیگیر دعوای خود باشد…
 • رهن دین

  یکشنبه 23 آبان 1395 10:08
  در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.…
 • اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران

  شنبه 22 اردیبهشت 1397 11:34
  در مقاله حاضر ابتدا با تعریفی از قاعده یا استرداد یا محاکمه مذکور در معاهدات چندجانبـه بـین المللـی و بررسی اجمالی محتوای آن، زمینه برای ارزیابی برخی کنوانسیون های بـین المللـی حـاوی این تعهد در چهار دسته متمایز فراهم میگردد تا به زوایای مختلف این قاعده مهم حقـوق بین الملل کیفری به درستی پرداخته شود، در پایان نیز امکان وجود قاعده مذکور در نظـام حقوقی ایران مورد توجه قرار میگیرد…
 • تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

  شنبه 31 شهریور 1397 11:21
  در مقاله حاضر نخست به زمان مشترک شدن مالکیت طرفین بر دعوا خواهیم پرداخت و سرانجام، استرداد دادخواست یا دعوا به شیوه های عادی و فوق العاده شکایت را بررسی خواهیم نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: