• تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

  شنبه 5 دی 1394 10:41
  در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی دلیـل او از ازدواج دختر باکره اش با (مرد هم کفوو) مورد علاقـه مـی گـردد، پـای مفهـوم (عضـل ) بـه میـان کشیده میشود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن است. ممانعت ولی، در فرض بالا بـر خـلاف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد. به طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب جواهر، منع ولـی در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط ولایـت اسـت (نجفـی، 1395…
 • تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران

  سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 10:03
  امروزه پدیده جهانی شدن باعث شده است اتباع کشورها بتوانند با سهولت به کشورهای دیگر سفر کرده، یا با ابزارهای نوین با اتباع آن کشورها ارتباط برقرار کنند. در موارد زیادی، حاصل این ارتباط ها به ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف منجر میشود که  اصطلاحا به آن «ازدواج «چندملیتی» یا «بین المللی»میگویند. ازدواجهای چندملیتی  عنوان جدیدی نیست و از سابقه زیادی برخوردار است. اما آنچه امروزه اینگونه ازدواجها را از گذشته متمایز میسازد، قوانین تابعیت مرتبط با آنهاست. چنانکه د…
 • اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر اسلام

  یکشنبه 6 تیر 1395 10:30
  خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است. این اهمیت به چند دلیل است. اول اینکه خانواده از نظر جمعیتی و زمانی، فراگیرترین نهاد است، به گونه ای که زندگی افراد را از آغاز تا انجام دربرمیگیرد. دوم اینکه خانواده کانون تربیت انسانها و مرکزی است که سرنوشت دنیا و آخرت انسان در آن رقم میخورد. سوم اینکه جامعه، از خانواده ها تشکیل یافته است. ازاینرو، سرنوشت جامعه با سرنوشت خانواده پیوند خورده است. به دلیل اهمیتی که خانواده دارد، نمیتوان به سادگی از آن چشم پوشید. عوامل مؤثر در موفقیت و کامیابی خانواده، ا…
 • بررسی ازدواج موقت

  چهارشنبه 23 تیر 1395 09:02
  یکی از مسائل بحث برانگیز میان شیعه و اهل سنت، مساله ازدواج موقت است که در آموزه های دینی از آن به متعه و در عرف عامیانه به صیغه از آن نام می برند. وجود پاره ای خصوصیات در این نوع عقد ازدواج باعث شده است تا به این موضوع با حساسیت ویژه ای نگاه شود. در این که این نوع ازدواج در زمان رسول الله مشروعیت داشت و این مشروعیت تا زمان خلیفه دوم ادامه و در زمان ایشان و با دستور عمر خلیفه دوم، منع و یا حرام گردید اختلافی نیست. اهل سنت می پذیرند که با این نوع ازدواج در زمان خلافت عمر و به دستور ایشان مخالفت شد…
 • بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج

  شنبه 6 شهریور 1395 10:21
  وعـده، بـه معنـای اخبـار از انجـام دادن فعلـی در آینـده دانسـته شـده اسـت (تجلیـل تبریزى 1421 ،صـص423-424؛ عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 .)هرچنـد تعبیـر «عهـد» نیـز بـرای آن بـه کار رفتـه اسـت (عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 )بـه رغـم اخبـار فـراوان کـه ظاهـر آنهـا وجـوب عمـل بـه وعـده و حرمـت تخلـف از آن اسـت. نظـر مشـهور میـان فقیهـان اسـتحباب عمـل بـه وعـده اسـت( 1413الـف، صـص127 و 285؛ 1413ب، ص516 )و آنگونـه کـه برخـی از فقیهـان نیـز بیـان نموده انـد، سـیره متشـرعه بـر عـدم…
 • ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح

  دوشنبه 26 مهر 1395 09:42
  نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصـاً زنـان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکـاح موفـق تـأمین کننـده سـلامتی و نشاط روحی زن است و این منفعت از هر منفعت مالی، مانند لزوم پرداخت مهر به نرخ روز کـه مورد حمایت و توجه قانونگذار قرار گرفته؛ بالاتر و مهمتر است. از لحاظ اجتماعی نیز سـلامت جامعه و عفت عمومی، مستلزم موفق بودن نکاح است؛ زیرا نکاح ناموفق یـا بـه جـدایی منجـر، مشکلاتی را برای زنان فراهم می آورد، که آثار بد آن نسبت به سـایر قراردادهـای نـاموفق…
 • اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی

  دوشنبه 15 آبان 1396 15:03
  خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هر­چه این واحد کوچک مستحکم­تر باشد، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانین کشور­ها از هر حیث باید این هدف را در خانواده تأمین نمایند. کمااینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل دهم به حفظ کیان خانواده اشاره دارد. ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف و حمایت از نظریه وحدت در کانون خانواده، قانونگذاران کلاسیک را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند. در این رابطه، تابعیت مردا…
 • تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

  دوشنبه 18 دی 1396 10:57
  دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی‌رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی‌شود.…
 • تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آینه آرای صادره از دیوان عدالت اداری

  دوشنبه 16 بهمن 1396 11:13
  این نوشتار در صدد است وضع خاص همسر بیمه شده (مرد) را در فروض مختلف در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.…
 • فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه

  شنبه 21 بهمن 1396 11:51
  در پرونده حاضر زوجه به دلایل متعددی، از جمله اعتیاد زوج، ازدواج مجـدد وی و عسر و حرج در زندگی مشترک از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نموده است.دادگاه بدوی با پذیرش دادخواست وی و احـراز ازدواج مجـدد گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ایـن حکـم در مرحلـه واخـواهی نیـز مورد تایید قرار گرفته است.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه گذشت مدت زمان طولانی(هجده سال) از زمان ازدواج مجدد تا درخواست طلاق را دال بر اسقاط حق زوجه دانسته و همچنین با عدم احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک، حکم به بطلان دعوا صادر نموده…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: