• اعتبار گزارش اصلاحی

  چهارشنبه 21 بهمن 1394 10:25
  مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع سابقا میان همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند،رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه دوباره وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.اعتبار قضیه محکوم به از آثار و احکام دادگاه ها عبارت است از اموری که در حکم دادگاه اخبار شده و حقوقی که در آن تصدیق گردیده ثابت و تغییر ناپذیر است؛ حتی دادگاه صادر کننده حکم نمی تاند از آن عدول کند، مگر این…
 • مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

  دوشنبه 30 فروردین 1395 11:08
  از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به «ملک فسخ عقد»تعبیر شده است.خیار عیب یکی از خیارات نامبرده شده در ماده 396 قانون مدنی است.در فقه عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد یا کم باشد.   درمورد احکام خیار عیب، تفاوت هایی در عقد بیع و اجاره وجود دارد.در این تحقیق، به بررسی احکام ویژه خیار عیب در بیع و اجاره و وجوه افتراق خیار عیب در بیع و اجاره خواهیم پرداخت.…
 • مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

  چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
  بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
 • اصول کارشناسی

  یکشنبه 24 مرداد 1395 11:39
  کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پرونده افت توان یای را می که در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصّص در بیشتر پروندههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری میسازد، به گونهای که در کمتر پرونده یای قاضی م تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید. از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، …
 • اعتبار نظر کارشناس

  دوشنبه 3 آبان 1395 09:56
  رجوع به کارشناس، سابقه ای طولانی در زندگی اجتماعی انسان داشته است؛ اما در دوران معاصر، با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی چندین برابر شده است.در رسیدگی های قضایی نیز، کارشناسی اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جایی که کم تر پرونده ای را می توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس احساس نشود.از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش موثری دارد.در این مقاله به بررسی اعتبار نظر کارشناس خواهیم پرداخت.…
 • نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

  شنبه 4 شهریور 1396 10:38
  اینکه آیــا توقــف تجدیدنظرخواهى ضمانت اجراى مناســبى بــراى الزام تجدیدنظرخواه به انجام دستورهاى دادگاه مىباشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانونآیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و اصلاحات بعدى آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــلاب در امور مدنى مصوب 1379 موضوع این نوشــتار است؛ همچنین با مقایســه ی این قوانین، دشواریهای ناشی از پیش بینی تأســیس توقف تجدیدنظرخواهى در نظام دادرسى مدنى ایران و سرانجام برخی راهکارهاى اصلاحی ارائه میشود.…
 • بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

  شنبه 2 دی 1396 09:57
  نوشتار حاضر در پنج مبحث مطرح شده است.به این صورت که پس از طرح بحثی کوتاه در خصوص موضوع؛در مباحث دوم و سوم، موارد اختیار مشتری در تقلیل ثمن را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در مبحث چهارم، به شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می پردازیم و در مبحث پنجم نیز شیوه محاسبه تقلیل ثمن مطرح می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: