• مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت

    چهارشنبه 2 دی 1394 11:17
    هر سرمایه گذاری ای بر دو پایه استوار است: ریسک و بازده حاصل از سرمایه گذاری . مطابقتئوری کنش عقلایی، فرد زمانی به سرمایه گذاری مبادرت می ورزد که حد مطلوبی از ریسک وبازدهی برای او تأمین شده باشد. در غیر این صورت، سرمایه گذاری برای او مطلوب نخواهدبود. به عبارت دیگر، بازدهی و امنیت دو عامل اصلی در تصمیم برای سرمایه گذاری است(میرزاخانی، 1392 ). مثلا،ً اگر سرمایه گذار باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت هایسرمایه گذاری در صنعت نفت کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاًدر فعالیت های …
  • ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس )

    سه شنبه 15 تیر 1395 10:09
    تجدیدنظر راهکاری است که برای جبران اشتباهات دادگـاه بـدوی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بنابراین، تمام آنچه در مرحله بـدوی مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه بـه مرحلـه تجدیدنظر منتقل و مورد قضاوت دوباره قرار می گیرد. به عبارت دیگر، «دعوا به میزانی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، حداکثر جولانگاه رسیدگی است که دادرسـان درجـه بالاتر میتوانند در آن به عمل آورند » بدیهی است که در این مرحله، ابـراز ادعاهای جدید که در مرحله بدوی مورد رسـیدگی قـرار نگرفتـه، بـا مبنـای وضـع حـق تجدیدنظر در تضاد است. ما…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: