• استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)

  چهارشنبه 18 آذر 1394 10:28
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط به آیین دادرسی،حاوی اصولی هستند که مطابق با آن ها،آراءصادره از محاکم باید مستدل به مواد قانونی باشد.به علاوه آراءصادره از محاکم باید عاری از هرگونه ابهام و اجمال بوده و منطبق با عدالت قضایی باشند .هم چنین اجرای عدالت قضایی زمانی میسر و امکانپذیر است که قضات محاکم به موازین و معیارهای حقوقی مسلط باشند،در عین حال موضوعاتی یافت می شود که به هر دلیل قضات محاکم در مواجهه با آن ها دچار اختلاف نظر میگردند،اختلافاتی چون اختلاف در تعیین معنای لغوی و اصطلاحی،…
 • بررسی نسب و ارث کودکان متولد از اجاره رحم

  شنبه 3 بهمن 1394 10:07
  با توجه به افزایش ناباروری در بین زوجین اخیراً روش های متعددی برای درمان آن ابداع شده است از جمله این روش های نوین، استفاده از رحم اجاره ای یا رحم جایگزین است. در این روش علاوه بر زوج نابارور، زنی که جنین را در رحم خود پرورش می دهد تا پس از تولد آن را در اختیار زوج نابارور قرار دهد نیز، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. از این روش در شرایطی که زوجه فاقد توانایی لازم برای حمل و پرورش جنین در رحم خود باشد، استفاده می شود. تلقیح مصنوعی و به تبع آن رحم اجاره ای یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت و شکوفایی دان…
 • سهم ارث زن از اموال شوهر

  شنبه 17 بهمن 1394 11:19
  ارث یاری کننده صیانت دودمان و فرهنگ خانواده، یکی از تأسیسات اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی کمتر در آن به کار رفتـه اسـت . در ادوار تـاریخ، ارث در ملل گوناگون بر عادات متداول اجتماعی گذارده شده و در هر دوره تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمی نموده، اعتدال در آن رعایت گردیده اسـت. امـا همـین احکـام متداول آنچنان که باید موافق با مصلحت، عقل و فطرت نبوده اند. قانون مدنی ایران در مباحث مربوط به «ارث» به طور کامل منطبـق بـا فقـه عمل نموده و آثار حقوق غرب مطلقاً در آن دیده نمی شود. از آن ر…
 • بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی

  یکشنبه 25 بهمن 1394 07:59
  امروزه با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نوین در عرصه علوم تجربی،مسائل پیچیده فقهی و حقوقی پدید می آیند که هر سیستم حقوقی ناگزیر بایستی برای این قبیلاز مشکلات راه حلهای مناسب ارائه دهد. تلقیح مصنوعی یکی از پدیدههای نوینی است کهبا شکوفایی دانش پزشکی، پا به عرصه هستی نهاده و موجب ظهور مسائل جدید فقهی وحقوقی گردیده است.تلقیح مصنوعی یکی از راه هایی است که با کمک آن زوجین نابارور از نعمت داشتن فرزندبرخوردار می شوند. منظور از تلقیح مصنوعی، آبستنی زن با وسائل مصنوعی از طرق علمی(علمپزشکی) و بدون…
 • ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه

  دوشنبه 17 اسفند 1394 09:42
  ارث واقعه ی حقوقی است و ترکه مورث از ملکیت او به ملکیت وارت به حکم قانون منتقل می شود و به هیچ یک از دو اراده ی مورث یا وارث بستگی ندارد.بنابراین قبول یا رد وارث در انتقال ترکه نقشی ندارد و به حکم قانون، ترکه متوفی به وارثان منتقل می گردد.با وجود این قانون گذار به هریک از وارثان حق قبول یا ر د ترکه را داده و این سوال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول یا رد ایجاب یک قرارداد یا دست کم مانند رد یا قبول یک قراردا فضولی است یا ماهیت دیگری دارد؟ در این مقاله ماهیت و…
 • ارث دیه

  سه شنبه 31 فروردین 1395 16:42
  ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را از ارث سایر اموال متمایز می سازد.در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.این امر در دیه فوت مورد تردید نیست.اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی،تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است.این اختلاف به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی پرسش های مقدر و انتخاب پاسخ های مناسب مربوط به ارث دیه می پردازد.…
 • عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن

  دوشنبه 28 تیر 1395 11:07
  پیوستگی بین طلب و پرداخت دین این امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یکباره پرداخته شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل کند چرا که تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به عهده گرفته است، هر چند که مجموع تأدیه نیز به تأخیر نیفتد. ماده 277 ق. م در این باره می گوید: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ...» این حکم اعم از این است که چند شخص مسئول دینی باشند یا تمام دین بر عهده یک شخص باشد.…
 • فرار قانونی از مالیات بر ارث از طریق صلح عمری و سکنی

  چهارشنبه 27 مرداد 1395 09:57
  در مقدمه به تعریفی از اقسام حق انتفاع اعم از حق عمری و رقبی و سکنی می پردازیم: حق انتفاع عبارت است از حقوقی که فرد از منافع چیزی یا مالی (معمولاً مال غیر) بر خوردار میشود. در حقوق مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهرهبرداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن. حق انتفاع نوعی مالکیت است که طی .قراردا…
 • احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

  یکشنبه 25 مهر 1395 10:08
  علم ژنتیک بدون اغراق از داغترین اخبار این دوران بوده و دسـت آوردهـای بحـث انگیـز و جالبی را به طور وسیع در جامعه جهانی کنونی ایجاد کرده است، این علم با پیشرفتهای جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله نوآوریهای خود کمک شایسته ای را به افراد نیازمند در این زمینه کرده است. یکی از این نوآوریها کـه توانسـت بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کنـد، عملـی اسـت بـه نـام تلقـیح مصنوعی، این عمل در ابتدا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به ک…
 • نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار

  دوشنبه 3 آبان 1395 09:42
  از دیرباز نحوه اجرای حق شفعه و ارث خیار در صورت تعدد ورثه محل بحث و فحص بوده و راه حل ها و نظریات متفاوتی در این باره ارائه شده است.سر چشمه اشکال جایی است که تنها یک حق وجود دارد که قابل تجزیه هم نیست؛ حقی که یا کلا باید آن را اعمال نمود و یا این که کلا اسقاط شود.در این مقاله مطالب در دو قسمت تحت عنوان الف) ارث حق شفعه و ب) ارث خیار به طور جداگانه بررسی می نماییم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: