• مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی

    شنبه 26 تیر 1395 09:27
    در این مقاله سعی شده است معنا و مفهوم این عبـارات و تفـاوت آنهـا بـا همـدیگر و آثـار و تبعات ضرورت این معانی بررسی شود. در مقاله ی حاضر هر چند می بایست در ضمن بیان معنی آن عبارت، تأثیر آن معنی بر تفسیر این مواد قانونی نیز ذکر شود، ولی به دلیل ایـنکـه تفسیر بعضـی از مـواد قـانونی بعـد از بیـان معـانی کلیـه عبـارات مـذکور امکانپذیر اسـت، مطالب در دو مبحث ذکر می شود. در مبحث اول معنای این عبـارات و در صـورت امکان آثار آن معنی مورد بررسی قرار میگیرد و در مبحث دوم تأثیر این معانی نسبت …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: