• بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

  دوشنبه 21 دی 1394 17:05
  تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـو…
 • تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

  چهارشنبه 7 بهمن 1394 09:53
  اراده واژه ای عربـــی از ریشــه «رود» اســت و لغــت دانــان، معــادل فارســی آن را «خواســتن، خواسته، میل، قصد و آهنگ» نوشته اند.(دهخـدا، 1372، ص 1605) در بعـد حقـوقی، اراده بـه معنی «حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1368، ص 24) در حقوق خصوصی (برخلاف حقوق عمومی) این اراده آزاد و خلاق افراد است که روابط حقوقی را پدید آورده و بدان سـامان مـی دهـد. (پوراسـتاد، 1387، ص 101) تجلـی ایـن تفکـر (حکومت اراده در حقوق …
 • توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

  دوشنبه 24 اسفند 1394 09:46
  قراردادها وسیله ایجاد وضعیت ها و تعهدات حقوقی هستند.اگرچه حاکمیت اراده بر قرارداد اقتضاء دارد که طرفین را تنها به آنچه اراده کرده اند متعهد کند ولی در اغلب قراردادها تعهدات طرفین از آنچه در آنها آمده فراتر می رود.یکی از مباحث مربوط به این نوع تعهدات، بحث توابع مورد معامله است.توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی، در معامله وارد می شوند و معمولا به صراحت درباره آن ها توافق نمی شود.تحلیل ماهیت تابع تحلیل بخش فرعی و در عین حال فراگیر عقود است که در بررسی اثرات آن در قرارداد…
 • اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

  یکشنبه 18 مهر 1395 16:30
  اراده واژه ای عربـی از ریشه «رود» است و لغت دانان، معادل فارسی آن را خواستن، خواسته، میل، قصد و آهنگ« نوشته اند.از بعد حقوقی، تعریف اراده با معنـای لغـوی آن متفاوت نیست، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن است و اعم از قصد انشا دانسته اند، در حقوق دادرسی مدنی، بر خلاف شـقوق دیگـر حقـوق خصوصی، از اراده و میـزان آزادی آن کمتر سخن گفته شده است و بحث درباره این مهـم در ا یـن شـاخه از حقـوق مهجور مانـده و درخور تأمل بیشتری است. به طور کلی، تجلی اراده طرفی…
 • ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

  شنبه 23 بهمن 1395 09:49
  پژوهش حاضر در پی بررسـی قـانون حـاکم بـر تعهـدات اسـناد تجـاری اسـت و از آنجایی که طبق یک نظریه معتبر در سیستمهای حقوقی متفاوت، سفته از حیـث سـاختار حقـوقی شباهت زیادی با برات دارد و به عبارتی نوعی از آن میتواند تلقی گردد؛ سفته در حقیقـت براتـی است که در آن محیل همزمان نقش محال علیه را نیـز ایفـا مـی کنـد و بـه اصـطلاح تحـت عنـوان متعهد سفته شناخته میشود. در ضمن، هر دو سند با توجه به ویژگیهـای خـود کـاربرد مشـابهی در امور تجاری دارند؛ بنابراین منطقی است که رژیـم حقـوقی یکنـوا…
 • حقوق بشر در حقوق خصوصی

  سه شنبه 9 آبان 1396 12:55
  حقوق بشر امروزه به دو شیوه در حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در رابطه میان دولت و فرد به گونه‌ای عمودی عمل می‌کند و در میان اشخاص خصوصی به نحو افقی.حقوق خصوصی با حقوق بشر پیوند دارد اگرچه ممکن است از اصطلاحات حقوق بشری در حقوق خصوصی استفاده نشود.گرچه حقوق بشر در فضا و بستر حقوق عمومی در تقابل با نابرابری قدرت اشخاص و دولت‌ها توسعه پیدا کرده است اما امروزه وارد قلمرو و حقوق خصوصی نیز شده است.در این پژوهش در بخش اول به شیوه‌های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت و در…
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 6 دی 1396 10:13
  بسته به اینکه کدامیک از مبناها یا نیروهای ایجادکننده مفاد قرارداد، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد پذیرفته شود، تحلیل شرایط اساسی صحت قرارداد و میزان اعتبار آنها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحلیل همین تفاوتها پرداخته، در چهار بند براساس همان شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی ذکر شده پرداخته است.…
 • بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

  سه شنبه 12 دی 1396 10:59
  بررسی اینکه آیا اراده مورث میتواند در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد یا خیر؟ از دو بعد حائز اهمیت است. از بعد نظری همواره این بحث مطرح بوده که قواعد حاکم بر ارث قواعدی آمره هستند لذا امکان اینکه اراده بتواند در آن منشأ اثر شود منتفی است. متعاقب چنین نظری هرگاه مسئله ای مطرح شود که مرتبط با اعمال اراده در ارث باشد محکوم به بطلان است. در حالی که ما خواهیم دید که اراده در ارث نیز میتواند کارساز باشد منتهی با توجه به دو نکته: نکته اول اینکه اراده ای که مدنظر ماست عموماً در پی دور زدن قواعد ارث است…
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:29
  مقاله حاضر، درچهار بند براساس شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی پرداخته است.…
 • نظریه اصالت ظاهر اراده نماینده در حقوق ایران

  شنبه 5 اسفند 1396 10:06
  چنانکه گفته شد، در تفسیر ماده 691 قانون مدنی دو نظریه ارائه شده است: نظریه اصالت ظاهر اراده نماینده و نظریه اصالت باطن اراده نماینده. در ادامه تبیین مبانی هر دو نظریه در دستور کار این مقاله خواهد بود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: