• تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

  چهارشنبه 30 دی 1394 14:11
  مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین&nb…
 • تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

  سه شنبه 24 فروردین 1395 10:01
  اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد میکند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمیکند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم میکند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمیناخذ گردد.   بطور کلی طلبکار از سه طریق میتواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:   الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در ن…
 • واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

  سه شنبه 29 خرداد 1397 14:10
  در مقاله حاضر جهت شناخت مفهوم مخاطره و کیفیت مواجهه اقتصاد و حقوق اسلامی بـا آن، لازم است ابتدا مفهوم کلی مخاطره را جویا شویم، سپس مفاهیمی را کـه عنصـر مخـاطره در آنها وجود دارد احصا و مورد تحلیل قرار دهیم و در آخر نسـبت مفـاهیم مختلـف بـا یکدیگر را مورد سنجش قرار داده تا بتوانیم مدل کلی مواجهه نظام اقتصادی و حقـوقی اسلامی با این حوزه را کشف نماییم. جهت استفاده از ثمرات مطالعه تطبیقی، بـه مفـاهیم عقود احتمالی در حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: