• تفکیک و افراز اراضی شهری

  شنبه 8 اسفند 1394 10:45
  در تعریف اراضی شهر و سایر مفاهیم مرتبط با تفکیـک و افـراز و پـیش از پـرداختن بـه تعاریف تفکیک و افراز لازم است در خصوص مفاهیم مـرتبط، بـه تعـاریف حقـوقی و قـانونی ذکر شده در قوانین و مقررات جاری کشـور اشـاره کنـیم تـا درک مفـاهیم تفکیـک و افـراز آسانتر شود.  و بدانیم تفاوت تفکیک و افراز چه می باشد و در چه زمانی باید درخواست افراز داد و در چه زمانی درخواست تفکیک ملک مشاع، و چه مراجعی صالح به رسیدگی هستند. …
 • شیوه های احقاق حق دارنده چک بلا محل

  سه شنبه 19 مرداد 1395 10:09
  در سیستم بانکی کشور ما انواع مختلف چک مورد استفاده قرار می گیرد که چک عادی به عنوان رایجترین سند تجاری بیشترین استفاده را در روابط معاملاتی دارد و به همین جهت قانونگذار حمایتهای ویژه ای از این سند تجاری نموده است.دارنده چک بلامحل به غیر از طرح دعوی حقوقی برای احقاق حق خود می تواند به دو راهکار دیگر نیز تمسک جوید.از آنجا که قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم انگاری نموده و چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته اقامه دعوی کیفری و مراجعه به اجرای ثبت نیز دو راهکار مختص به چک برای احقاق حق می باشد.…
 • آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

  دوشنبه 26 آذر 1397 15:56
  در این مقاله، نخست کارکردها و اوصاف مورد انتظار از نظام ثبتی تحلیل می شود، سپس بر مبنای این کارکردها، اقسام نظام های ثبتی املاک در دنیا از لحاظ تاثی ثبت بر اعتبار عمل حقوقی بررسی می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: