• تأثیر فسخ طاری بر عقد اجاره

  یکشنبه 4 بهمن 1394 09:54
  اجاره عبارت است از «: تملیک معوض عمل یا منفعت »( الموسوی الخویی، 1365: 9). هرچند تملیک منفعت با عقد است، لکن به لحاظ مستمر بودن عقد، قبض کامل منفعت با انقضای مدت عقد صورت می گیرد. ویژگی استمرار خصوصیتی به این عقد می دهد که با سایر عقود متفاوت باشد و باعث ایجاد مسایلی شود که خاص عقد اجاره باشد مانند تأثیر فسخ بر عقد . بررسی آثار فسخ عقد اجاره دارای فواید علمی و عملی است: فسخ اجاره در خلال مدت چه تأثیری بر عقد خواهد داشت؟ تأثیر از حین فسخ خواهد بود یا از ابتدای عقد؟ فروض جدید که مطرح م…
 • اجاره به شرط تملیک

  یکشنبه 2 اسفند 1394 13:55
  اجاره به شرط تملیک قراردادی است که براساس آن کالایی در ازای اقساطی توسط مستاجر به او اجاره داده می شود و مالکیت کالا زمانی به طور کامل انتقال می یابد که این اقساط به پایان برسد و یا اگر شرایط دیگری بین خودشان مقرر شده آن شرایط تحقق یابد.ماهیت پیچیده اجاره به شرط تملیک، تشخیص آن را از سایر عقود نیز مشکل ساخته است و غیر از اجاره و بیع که از آثار این عقد است با عقد قرض، بیع و رهن شباهت هایی دارد اما تفاوت هایی نیز با آن ها دارد که در این نوشتار به آن می پردازیم.…
 • مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

  دوشنبه 30 فروردین 1395 11:08
  از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به «ملک فسخ عقد»تعبیر شده است.خیار عیب یکی از خیارات نامبرده شده در ماده 396 قانون مدنی است.در فقه عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد یا کم باشد.   درمورد احکام خیار عیب، تفاوت هایی در عقد بیع و اجاره وجود دارد.در این تحقیق، به بررسی احکام ویژه خیار عیب در بیع و اجاره و وجوه افتراق خیار عیب در بیع و اجاره خواهیم پرداخت.…
 • ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

  دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:38
  اجاره کشتی موجر را متعهد می سازد یک کشتی دارای قابلیت دریانوردی را برای حمل کالا یا مسافر در اختیار مستأجر قرر دهد و آن را به وسایل و کارکنانی که توان دریانوردی دارند حسب مورد به صورت کامل یا ناقص تجهیز نماید.رابطه قراردادی که موجر با مستأجر در خصوص کشتی برقرار می کند از یک طرف و نیز رابطه ای که بین مستأجر و کارکنان موجر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه دریانوردی که موضوع آن حمل کالا و مسافر است مستقر می گردد، از طرف دیگر و همچنین تحلیل تعهدات طرفین در سه گانه سفری، زمانی و دربست، تمیز …
 • بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

  دوشنبه 21 تیر 1395 08:45
  هرچند امروزه سفارش و ساخت کالا موضوعی متداول و معمول است ولی به همان میزان از نظر حقیقت حقوقی و ماهوی، امری قابل تامل و مستدعی رفع ابهام است.لذا ضروری است که به عنوان یک قرارداد جایگاه آن در ساختار حقوقی ایران تبیین شود که آیا می توان آن را با عنایت به تعریف قانون مدنی از بیع در ماده 338 و اجاره در ماده 466 و جعاله در ماده 561 قانون مدنی منطبق دانست یا این که ماهیت این قرارداد را می توان در قالب عقد عهدی و غیر معین که آثار کلی عقود معاوضی بر آن مترتب است تبیین کرد.  مقاله حاضر در صدد تحلیل…
 • احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

  یکشنبه 25 مهر 1395 10:08
  علم ژنتیک بدون اغراق از داغترین اخبار این دوران بوده و دسـت آوردهـای بحـث انگیـز و جالبی را به طور وسیع در جامعه جهانی کنونی ایجاد کرده است، این علم با پیشرفتهای جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله نوآوریهای خود کمک شایسته ای را به افراد نیازمند در این زمینه کرده است. یکی از این نوآوریها کـه توانسـت بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کنـد، عملـی اسـت بـه نـام تلقـیح مصنوعی، این عمل در ابتدا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به ک…
 • مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا

  دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 09:44
  نظـام حقـوقی ایـران در این زمینه از نظروضع قوانین و مقرراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات وتنظـیم کننـده ی روابـط پیچیده ی حاصل از روش استفاده از رحم جانشین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیـاورده اسـت تنهــا دربــاره ی ماهیــت قــرارداد اســتفاده از رحــم جــایگزین و مســائل پیرامــون آن، عــده ای از صاحبنظران و عالمان دینی اقدام به ارائه نقطـه نظـرات خـود کـرده انـد ؛ در حقـوق آمریکـا نیـز مقررات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسـب، از ایـالتی بـه ایالـت دیگـر متفـاوت اسـت . برخـی از ا…
 • وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

  یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 16:17
  معمولاً اشخاص باوجود داشتن نیروی کار به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی، از اموال و املاک دیگران استفاده می‌کنند. شاخص‌ترین قراردادی که از گذشته در این زمینه به چشم می‌خورد اجاره است. در این عقد معین و معاوضی، حقوق و منافع موجر و مستأجر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد. هر یک از طرفین عقد سعی بر این دارد تا بیشترین سود را از معامله به دست آورد. از یک‌سو، موجر معمولاً مالک عین است و از سوی دیگر، کسب‌وکار مستأجر نیز ارزش اقتصادی- حقوقی دارد (اصل 46 قانون اساسی). تزاحم حقوق متع…
 • تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی

  سه شنبه 25 مهر 1396 15:26
  مقاله حاضر درصدد مقایسهحق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی و نتیجه گیری از آن است، بنابراین طرح و ابهام زدایی از بعضی موضوعات مربوطه مقدمه این مقایسه بوده است. پس ابتدا تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر پرداخته و در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به منزله وجهی جدا از اجاره بها، منظور از «حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز»، ت…
 • مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره

  شنبه 19 آبان 1397 13:30
  قانون مدنی درباره مسئولیت اجیر، در صورت نقض عقد اجاره ، مقرره خاصی ندارد و در این زمینه باید به قواعد عمومی آن و سایر مقررات قانونی متوسل شد.از این مقررات ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 آن است.براساس این ماده اجرت المثل قابل مطالبه و به موجب تبصره 2 خسارت ناشی ازعدم النفع غیر قابل مطالبه است.البته باید یادآوری کرد موضوع این نوشته بررسی مفهوم و مصادیق عدم النفع نیست.اما نتیجه عملی این تحقیق در این زمینه سودمند است.چون با توجه به تقابل دو مفهوم اجرت المثل و عدم النفع، در ماده 515 آیین د…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: