• اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

  شنبه 8 خرداد 1395 10:07
  دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق شناخته شده و بنیادین بشر طرف توجه و تأکید اسناد جهانی و کنوانسیون های حقوق بشری بوده است.تحقق چنین حقی در رسیدگی دادگاه ها مستلزم رعایت اصول دادرسی می باشد. با توجه به اینکه موضوع مقاله حاضر اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی است.این پرسش مطرح می شود که آیا در رسیدگی داوری هم این اصول باید رعالیت شود و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا رعایت همه ی این اصول در رسیدگی داوری الزامی است؟ پرسش دیگری که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا استانداردهای استقلال و بی طرفی در…
 • اصول کارشناسی

  یکشنبه 24 مرداد 1395 11:39
  کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پرونده افت توان یای را می که در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصّص در بیشتر پروندههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری میسازد، به گونهای که در کمتر پرونده یای قاضی م تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید. از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، …
 • اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

  یکشنبه 18 مهر 1395 16:30
  اراده واژه ای عربـی از ریشه «رود» است و لغت دانان، معادل فارسی آن را خواستن، خواسته، میل، قصد و آهنگ« نوشته اند.از بعد حقوقی، تعریف اراده با معنـای لغـوی آن متفاوت نیست، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن است و اعم از قصد انشا دانسته اند، در حقوق دادرسی مدنی، بر خلاف شـقوق دیگـر حقـوق خصوصی، از اراده و میـزان آزادی آن کمتر سخن گفته شده است و بحث درباره این مهـم در ا یـن شـاخه از حقـوق مهجور مانـده و درخور تأمل بیشتری است. به طور کلی، تجلی اراده طرفی…
 • غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

  چهارشنبه 12 آبان 1395 10:58
  احمد متین دفتری سالها پیش پیرامون احکام غیابی چنین نوشت: «با عادات و اخلاق مردم این مملکت و ترتیب ابلاغ قانونی اوراق قضایی که همیشه بدون شائبه نیست. نتیجه این اندازه تضییق درباره غائب قاصر (نه مقصر) آن است که محاکمات مرحله نخستین غالباً با حالت نقص تمام بشود» به نظر میرسد با گذشت سالها از این سخن، در وضعیت و آثار ابلاغ تغییر چندانی به وجود نیامده است؛ پس بسیار محتمل است که خواهان یا خوانده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دادرسی حضور نیابند. اما خواهان که مدعی است، باید پیگیر دعوای خود باشد…
 • نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

  دوشنبه 24 آبان 1395 10:02
  گاه اراده در انجام یک عمل آیین دادرسی به جهتی از جهات مربوط به اهلیت و سمت نقص دارد و گاه این اراده کامل است، ولی بروز و تسجیل آن بر روی یک سند در دادرسی ناقص است. برای نمونه هنگامی که خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخصی که به نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیتوان تردید کرد و هنگامی که اراده واجد نقصی نیست و فقط بروز آن با رعایت قانون انجام نشده، باز ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمیت امور ماهوی ناظر به اراد…
 • چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)

  سه شنبه 13 شهریور 1397 15:23
  این نوشته چند بند دارد که برخی ناظر به روش سنتی و برخی به سنتی یا مدرن بودن آن و برخی به مجری ابلاغ توجه دارد، سابقه ابلاغ نیز در این نوشته بررسی می شود.…
 • ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

  یکشنبه 22 مهر 1397 14:57
  در مقاله حاضر، ابتدا شیوه ابلاغ الکترونیکی، سپس مزایای آن و در نهایت، معایب آن تبیین شده و نتیجه‌ی بحث و راهکارهای مناسب برای رفع معایب موجود در این شیوه ابلاغ ارائه می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: