• ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

  شنبه 5 دی 1394 12:57
  یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
 • تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

  شنبه 12 دی 1394 10:38
  نظام های حقوقی قواهدی را بر روابط حقوقی اشخاص حاکم کرده اند تا بتوانند صحت وقوع روابط را تضمین کنند و بر رعایت نکردن قواعد نیز آثاری را ایجاد نمایند. اما نوع تضمین صحت روابط حقوقی ممکن است از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت بوده، دارای شدت و ضعف باشد. یکی از ضمانت اجراهای تخلف از شرایط صحت انعقاد و اعتبار عقودف بطلان است. برخی علاوه بر بطلان نسبی یا قابل ابطال را پذیرفته اند. که به این ترتیب به نوعی مراتبی را برای بطلان قائل شده اند. برخی از مذاهب اسلامی، ضمانت اجراهای دیگری را باعنوان «فس…
 • ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

  یکشنبه 9 اسفند 1394 11:18
  یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولاً جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هر منظور ازجمله تغییر یا ابطال قرارداد ندارد؛ همچنان که ماده 219قانون مدنی میگوید: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملی…
 • مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 09:57
  بیش از دو دهه است که مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده، به یکی از بحث برانگیزترین مسائل داوری بین المللی تبدیل شده و موضوع کتب و مقالات بسیاری قرار گرفته است.در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده مورد مطالعه قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: