• تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

  شنبه 14 فروردین 1395 10:07
  علم حقوق علم موجودات اعتباری بوده و تفاوت وجود اعتباری و وجود طبیعی در این است که وجود طبیعی وجود خارجی دارد، اما وجود اعتباری وجود خارجی نداشته و قابـل لمس نیست؛ با این حال می تـوان آن را فهمیـد، ماننـد بیعـی کـه بـین مـردم متـداول اسـت. انسانها برای تنظیم روابط خود موجودات اعتباری زیادی خلق کرده که علم حقوق به ایـن روابط نظم میدهد. تعیین ماهیت هر موجود اعتباری با تعیین عناصر آن امکـانپـذیر اسـت. به طور مثال ماده  55قانون مدنی وقف را با توجه به عناصر سازنده ی آن، ا…
 • نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

  سه شنبه 28 دی 1395 08:40
  در این مقاله پس از ارائۀ توضیحی اجمالی دربارۀ مفهوم نظریۀ همکاری، نخست به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا نظریۀ یادشده در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و دوم اینکه در صورت منفی بودن پاسخ، در چه ابوابی از جریان دادرسی قابلیت اعمال دارد.…
 • تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله

  دوشنبه 26 تیر 1396 10:45
  در این مقاله ابتدا مرجع صالح به رسیدگی را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس به قالب تصمیم دادگاه و سرانجام به اقدامات دادگاه پس از اعطای مهلت می پردازیم.…
 • ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)

  شنبه 3 شهریور 1397 10:46
  دسته بندی قواعد به شکلی و ماهوی از مسائل مهم فلسفه حقوق است. بی تردید این دسته بندی آثاری دارد و مبنایی برای اینتقسیم بندی وجود دارد. در همین زمینه مسئله چگونگی ارتباط این دو نوع قواعد نیز مسئله مهمی است. اینکه آیا قواعد شکلی در خود ارزشهای ذاتی دارند یا نه؟ تفوق کدامیک از این قواعد بر دیگری درست است، و اهمیت کدام بیشتر است، چه آثاری بر این تقسیم بندی بار می شود و در توزیع عدالت و نظم سهم قواعد شکلی تا چه حد است؟این مقاله سعی دارد با نگاهی عمیق تر این رویه ظاهری را بشکافد و با نگاهی ژرف تر این خ…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: