• مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

    شنبه 28 آذر 1394 11:47
    تأملی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعدو شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفتو گاز مخازن محدود شود. تلاشی که خود تبلور اعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابعزیرزمینی است و امروزه نیز یادگار آن در قراردادهای نفتی وجود دارد. تمامی کشور ها درقراردادهای نفتی خود با بیگانگان در حفظ مالکیت و حاکمیت خود بر این منابع می کوشند تا.(13 : به این وسیله حقوق خود را حفظ کنند (ایرانپور، 1389در این مقاله، تلاش شده است پیرامون مسئله مالکی…
  • تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای

    شنبه 19 تیر 1395 08:42
    معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.در این مقاله با توجه به اه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: