• شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

    یکشنبه 3 بهمن 1395 09:06
    در این نوشتار بدون بیان مبانی قاعده، شرایط لازم برای اجرای قاعده ی تقلیل خسارت،همچنین موانعی که امکـان دارد مـانع اعمـال ایـن قاعـده شـود بـه صـورت تطبیقـی مطالعـه میشود. لازم به یادآوری است که اصولاً قاعده ی مورد نظـر از قواعـد مشـترک مسـئولیت قراردادی و قهری به شمار میرود و احکام مترتب بر آن، در هر دو نـوع مسـئولیت کـاربرد خواهد داشت.…
  • مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

    چهارشنبه 4 مهر 1397 11:22
    بررسی دیدگاه های مختلف در زمینۀ اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها نشلان میدهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند. برخی از حقوق دانان، حقوق بنیادین را به مثابۀ هدف می دانند و معتقدند حقوق بنیادین به عنوان حقوق برتر، کل نظام حقوق را تحت الشعاع قرار میدهد یا متأثر می سازد به طوری که هیچ یک از شاخه های حقوق نمیتواند از نفوذ آن در امان بماند. در مقابل ، عده دیگری به حقوق بنیادین به عنوان ابزار می نگرند که به وسیلۀ آن مصلحت های اجتماعی و سیاسلت های عمومی در حقوق قراردادها اعمال…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: