• مقاله "تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه"

  شنبه 14 آذر 1394 12:00
  یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقـوق تجـارت بـین الملـل ضـمانتنامه بـانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معـرض خطـر مطالبـه مـن غیرحـق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکـان را بـرای ذی نفـع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضـمانتنامه عندالمطالبـه را مخدوش سازد. سوالی مطرح م…
 • ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها

  یکشنبه 27 دی 1394 12:18
  در قراردادها به محض وقوع عقد، طرفین به اجرای تعهدات ناشی از آن ملزم می باشند.در واقع چنان چه تاثیر بر حسب انشاء، بر امر دیگری موقوف نباشد، متعهد باید بی درنگ تعهد خود را اجرا نماید.اصل حال بودن دین منجز، نه تنها از ماهیت تعهد استنباط می شود بلکه از برخی مواد قانون مدنی مثل بند 3 ماده 490، مفهوم مخالف ماده 651و ماده 344 نیز قابل برداشت است.با وجود این گاهی طرفین، اجرای تعهد منجز را با درج شرطی به تاخیر می اندازند که از آن،با عنوان «شرط اجل»یاد می شود.علاوه براین ممکن است طرفین،ایجاد ت…
 • مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران

  چهارشنبه 3 خرداد 1396 09:55
  اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران به موجب ماده 10 قـانون مـدنی پذیرفتـه شـده اسـت.این ماده مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد کـرده انـد در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است»در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداخته ایم.…
 • ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

  دوشنبه 11 تیر 1397 15:22
  آنچه سؤالات اصلی این نوشتار را رقـم مـی زند آن است که شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی چه ماهیتی دارند؟ و قانون حاکم بر این شرکت ها کدام قانون است؟ آنچه در فرایند تعیین ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق مورد توجه و تبیین قـرار خواهـد گرفت، شناخت دقیق مفاهیم شکل دهنده ماهیت این شرکت ها، نحوه شکل گیری و تاسیس، ساختار و کارکرد آنهاست.همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینه های پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکت ها، با مراجعه دقی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: