• تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

    چهارشنبه 6 دی 1396 10:13
    بسته به اینکه کدامیک از مبناها یا نیروهای ایجادکننده مفاد قرارداد، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد پذیرفته شود، تحلیل شرایط اساسی صحت قرارداد و میزان اعتبار آنها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحلیل همین تفاوتها پرداخته، در چهار بند براساس همان شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی ذکر شده پرداخته است.…
  • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

    چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:29
    مقاله حاضر، درچهار بند براساس شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی پرداخته است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: