• جایگاه حسن نیت در عقد وکالت

  دوشنبه 28 دی 1394 10:34
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

  چهارشنبه 7 بهمن 1394 09:53
  اراده واژه ای عربـــی از ریشــه «رود» اســت و لغــت دانــان، معــادل فارســی آن را «خواســتن، خواسته، میل، قصد و آهنگ» نوشته اند.(دهخـدا، 1372، ص 1605) در بعـد حقـوقی، اراده بـه معنی «حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1368، ص 24) در حقوق خصوصی (برخلاف حقوق عمومی) این اراده آزاد و خلاق افراد است که روابط حقوقی را پدید آورده و بدان سـامان مـی دهـد. (پوراسـتاد، 1387، ص 101) تجلـی ایـن تفکـر (حکومت اراده در حقوق …
 • جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

  دوشنبه 23 فروردین 1395 09:28
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

  سه شنبه 24 فروردین 1395 10:01
  اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد میکند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمیکند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم میکند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمیناخذ گردد.   بطور کلی طلبکار از سه طریق میتواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:   الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در ن…
 • دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

  دوشنبه 31 خرداد 1395 09:51
  در گذشته دلایل فقط در اشکال سنتی یعنی در قالب های اقرار، سند، شهادت، امارات و سوگند مقصود بود اما پس از ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها در امور روزمره، نوع جدید دلیل، به نام دلیل الکترونیک شکل گرفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک، این نوع دلایل به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی در نظام ادله اثبات دعوا معتبر شمرده شده و دارای ارزش اثباتی هستند. در این مقاله، با دلیل الکترونیک و انواع آن، آشنا شده، اعتبار و ارزش اثباتی این دلایل در حقوق ایران بررسی می شود.…
 • ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس )

  سه شنبه 15 تیر 1395 10:09
  تجدیدنظر راهکاری است که برای جبران اشتباهات دادگـاه بـدوی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بنابراین، تمام آنچه در مرحله بـدوی مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه بـه مرحلـه تجدیدنظر منتقل و مورد قضاوت دوباره قرار می گیرد. به عبارت دیگر، «دعوا به میزانی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، حداکثر جولانگاه رسیدگی است که دادرسـان درجـه بالاتر میتوانند در آن به عمل آورند » بدیهی است که در این مرحله، ابـراز ادعاهای جدید که در مرحله بدوی مورد رسـیدگی قـرار نگرفتـه، بـا مبنـای وضـع حـق تجدیدنظر در تضاد است. ما…
 • اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

  یکشنبه 18 مهر 1395 16:30
  اراده واژه ای عربـی از ریشه «رود» است و لغت دانان، معادل فارسی آن را خواستن، خواسته، میل، قصد و آهنگ« نوشته اند.از بعد حقوقی، تعریف اراده با معنـای لغـوی آن متفاوت نیست، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن است و اعم از قصد انشا دانسته اند، در حقوق دادرسی مدنی، بر خلاف شـقوق دیگـر حقـوق خصوصی، از اراده و میـزان آزادی آن کمتر سخن گفته شده است و بحث درباره این مهـم در ا یـن شـاخه از حقـوق مهجور مانـده و درخور تأمل بیشتری است. به طور کلی، تجلی اراده طرفی…
 • قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

  دوشنبه 11 بهمن 1395 10:22
  وجود دین با حقوق حاکم بر عدم توانایی در پرداخت آن گره خورده است . همگام با گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش پیدا کرده است. معاملات اعتباری یعنی وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود. غالباً متعهد به پرداخت دین، به تعهد خویش عمل میکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمی رسد. برخی دیون بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمیشود . در این هنگام بحران مالی برای مدیون ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی – به وقوع می پیوندد و متعاقب آن تع…
 • مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی

  سه شنبه 13 تیر 1396 11:58
  در این مقاله پس از تعیین مفهوم تقلب شخص ثالث، دیدگاه های مختلف در این زمینه مطرح و بررسی می شود.پرسش اصلی در این مقاله آن است که در صورت بی اطلاعی ذینفع، تقلب شخص ثالث چه تاثیری بر روابط طرفین دارد و آیا قاعده تقلب قابل اعمال است؟برای بررسی این پرسش حقوق ایران، آمریکا و انگلیس و کنوانسیون آنستیرال راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های انتظاری محور مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: