• قید عند الاستطاعه و حق امتناع زوجه

    شنبه 30 تیر 1397 11:36
    در این پرونده، زوج الزام به تمکین زوجه را از دادگاه تقاضا نموده است.دادگاه بدوی با توجه به مفاد 1085 قانون مدنی و نیز با عنایت به عدم پرداخت مهریه از طرف زوج، دعوی وی را رد نموده است.شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به عندالاستطاعه بودن مهریه و قسمت اخیر ماده مزبور و در نهایت به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، و نیز به استناد ماده 1114 قانون مدنی، زوجه را به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج محکوم کرده است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: