• التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

    سه شنبه 11 خرداد 1395 09:26
    در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته …
  • پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

    شنبه 2 اردیبهشت 1396 12:12
    این پژوهش سعی دارد علاوه بر بررسی دکترین و رویه قضایی خـارجی در ایـن زمینـه،و با درنظرگرفتن حقوق داخلی، به ویژه دستورالعمل ناظر بـر ضـمانتنامـه بانکی(ریـالی) کـه بـه تصـویب شـورای پـول و اعتبـار رسـیده، بـه بررسـی پرداخـت بـدون قیدوشـرط  ضمانت نامه بانکی از منظراصل استقلال از قرارداد پایه بپردازد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: