• مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی

  شنبه 20 خرداد 1396 10:07
  ضمانتنامه بانکی برخلاف ضمان تبعی از ویژگی مهم «استقلال» و درنتیجه «عدم قابلیت استناد به ایرادات» توسط ضامن یا ضمانت خواه در مقابل ذینفع برخوردار است. با توجه به اصل استقلال، بانک ضامن به رابطه پایه طرفین ضمانت خواه و ذینفع  ورود نمیکند و فقط همچون اعتبارات اسنادی به رعایت شرایط شکلی مطالبه و نیز مطابقت اسناد در صورت وجود  اکتفا میکند. عموم اختلافات ضمانت نامه های مستقل با مطالبه وجه آن آغاز میشود و در واقع مطالبه ضمانت نامه، نقطه آغازین آثار اصلی سند است. بانک ض…
 • ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

  یکشنبه 1 بهمن 1396 16:01
  در مقاله حاضر ابتدا مفهوم پول الکترونیک را خواهیم شناخت. پس از آن با تبیین عناصر و اوصاف پول الکترونیکی، ماهیت آن را روشن خواهیم ساخت.…
 • تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی

  شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:34
  در مقاله حاضر ابتدا سود معین در عقـد مضـاربه از نظـر فقهـی و حقـوقی مـورد تدقیق و تحلیل قرار میگیرد و نظرات و استدلالهای فقها و حقوقدانان بصـورت مجـزا  مطالعه می شود سپس صرفنظر از مباحث نظری، رویه عملـی کـه در حـوزه سـود معین در مضاربه به کار بسته میشود، مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتـدا عرف بانکداری و سپس رویه قضایی به بحث گذاشـته مـی شـود تـا در نهایـت وضـعیت حقوقی سود معین در مضاربه بانکی آشکار گردد…
 • رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه

  دوشنبه 12 شهریور 1397 12:39
   این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن را پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه تحلیل می کند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: