• مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

    شنبه 22 خرداد 1395 10:19
    بررسی و شناخت تعاملی که میان دو نظام مسئولیت مـدنی و مـسئولیت انتظـامی وجـود دارد، نیازمند یک مطالعه جامع و گسترده است. در اولین گام چند پرسش اساسی برای بررسـی ایـن مسئله به ذهن میرسد؛ اینکه چگونه اهداف مقررات انتظامی از اهداف حقوق مسئولیت مـدنی متمایز است؟ امتیازات و معایب هریک از دو نظام برای دستیابی به اهداف مـشترکی کـه دنبـال میکنند، چیست؟ و در آخر اینکه هم پوشانی و تعارض ظـاهری میـان محتـوای ایـن دو نظـام چگونه بایستی حل شود؟ روشهایی که نظامهای مختلف حقوقی بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسش اتخا…
  • آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

    دوشنبه 26 آذر 1397 15:56
    در این مقاله، نخست کارکردها و اوصاف مورد انتظار از نظام ثبتی تحلیل می شود، سپس بر مبنای این کارکردها، اقسام نظام های ثبتی املاک در دنیا از لحاظ تاثی ثبت بر اعتبار عمل حقوقی بررسی می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: