• آثار ایجاب ملزِم

    شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:15
    عده ای، معتقدند که شرط به معنای مطلق الزام نمیباشد، تا بگوییم روایاتی که دلالت میکنند بر واجب الوفا بودن هر الزام و التزامـی، آن شـرط را در بـر مـی گیرنـد.شرط به معنی ربط است و به تعهد مستقل اطـلاق نمـی گـردد. پـس عمومـات شـروط مانند وجوب وفا به شرط جز بر شرطی که ضمن عقد واقع شده است، دلالت نمیکند. از دید آنها، برخی از اصحاب که شرط بعد از وقوع نکاح را با وجود روایات در این زمینـه لازم الوفا دانسته اند، آن را حمل کرده اند بر اینکه در بین ایجاب و قبول واقع شده است. یـا آن را در مقاب…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: