• ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

  شنبه 5 دی 1394 12:57
  یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
 • ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

  یکشنبه 9 اسفند 1394 11:18
  یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولاً جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هر منظور ازجمله تغییر یا ابطال قرارداد ندارد؛ همچنان که ماده 219قانون مدنی میگوید: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملی…
 • اقامه دعوا علیه مال

  سه شنبه 11 اسفند 1394 10:21
  حق رجوع به دادگاه و دادخواهی نزد مقام عمومی و به تبع آن، اقامه دعوا علیه هر شخصی که حق دیگری را تضییع یا انکار کرده است، به طور طبیعی، در روابط میان اشخاص، نه سایر موجودات، قابل تحقق است و شاید به دلیل بداهت این نکته است که با وجود نقش محوری اشخاص در دعاوی، از دیدگاه آیین دادرسی، لزوم تشخیص و تعیین طرفین دعوا در شخص(حقیقی یا حقوقی)، به عنوان رکنی از ارکان دعوا و دادرسی معرفی نمی شود.مقاله حاضر ضمن مطالعه دقیق و تحلیلی دعوا علیه مال از دیدگاه حقوق دریایی، موضع قانون دریایی ایران را نیز در این زمی…
 • دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

  شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:21
  در این نوشتار، مفهوم، ماهیت و شرایط اقامه دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی، در حقوق فرانسه و ایران، به تفصیل، تبیین و برحسبمورد نقد می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: