• انتقال قهری اموال فکری

  دوشنبه 16 اسفند 1395 10:11
  یکی از حقوق مالک اثرفکری آن است که او میتواند مالکیت خود بر اموال فکـری را بـه دیگـری انتقال دهد و آنچه دراین انتقال برجسته می باشد، عنصر ارادی بودن است اما انتقال همواره بـه صورت اختیاری نیست و خارج از اراده و اختیار مالک، انتقال صورت می گیرد. در نظام حقوقی ایران ، مراد از انتقال قهری ،انتقال مال منقول یا غیرمنتقول یا مطالبات کسی به دیگری بدون اینکه سبب این انتقال توافق طرفین باشد مانند انتقال مال مورث بـه ورثـه ، اسـت. به عبارتی دیگر این قانون است که مقرر می نماید که حقـوق مـادی یـک فـرد کـه د…
 • رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

  شنبه 11 آذر 1396 14:02
  در مقاله حاضر هدف بررسی مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت، اختراع و اثر ادبی هنری است تا از این طریق به ایرادهای نظری در زمینه تملک این آثار پاسخ داده شود.ضمن اینکه برای تدوین قوانین جدید در این زمینه و شناخت پیش فرض های علمی مسئله مفید خواهد بود…
 • رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

  چهارشنبه 11 مهر 1397 11:13
  در مقاله حاضر هدف بررسی مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت، اختراع و اثر ادبی هنری است تا از این طریق به ایرادهای نظری در زمینه تملک این آثار پاسخ داده شود.ضمن اینکه برای تدوین قوانین جدید در این زمینه و شناخت پیش فرض های علمی مسئله مفید خواهد بود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: