• مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

  یکشنبه 20 دی 1394 09:48
  دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
 • ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها

  یکشنبه 27 دی 1394 12:18
  در قراردادها به محض وقوع عقد، طرفین به اجرای تعهدات ناشی از آن ملزم می باشند.در واقع چنان چه تاثیر بر حسب انشاء، بر امر دیگری موقوف نباشد، متعهد باید بی درنگ تعهد خود را اجرا نماید.اصل حال بودن دین منجز، نه تنها از ماهیت تعهد استنباط می شود بلکه از برخی مواد قانون مدنی مثل بند 3 ماده 490، مفهوم مخالف ماده 651و ماده 344 نیز قابل برداشت است.با وجود این گاهی طرفین، اجرای تعهد منجز را با درج شرطی به تاخیر می اندازند که از آن،با عنوان «شرط اجل»یاد می شود.علاوه براین ممکن است طرفین،ایجاد ت…
 • اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

  شنبه 24 بهمن 1394 11:47
  ماده 387 قانون مدنی مقرر می دارد«گر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.» حکم این ماده در خصوص تلف مبیع از سوی شخص ثالث روشن نیست.از این رو در خصوص آثار تلف مبیع از جانب شخص ثالث میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.دراین خصوص به طور کلی سه نظریه ابراز شده است:1-نظریه بقای عقد2-نظریه بقا و ان…
 • تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

  دوشنبه 10 اسفند 1394 10:03
  آنچه دراین مقاله مورد توجه است چگونگی تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل می باشد که در نوشته های حقوقی به اختصار برگزار شده است.بررسی کیفیت این تاثیر بستگی به علت زوال دعوای اصلی دارد که به طور کلی شامل 4 مورد است: 1-زوال حق مورد دعوا 2-استرداد دادخواست 3-سازش 4-صدور رای موضوع بحث این مقاله نیز با توجه به علل مزبور در 4 گفتار قابل بررسی است.اما چون در سازش، تراضی طرفین نقش آفرین است،از دیدگاه این مقاله، بحثی مستقل وجود ندارد، جز اینکه اگر سازش طرفین، شامل هر دو دعوا باشد، بسته به اینکه س…
 • التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

  سه شنبه 11 خرداد 1395 09:26
  در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته …
 • زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

  چهارشنبه 14 مهر 1395 10:43
  مشکلات فزاینده حاکم بر مسکن و ساختمان مقنن را به یافتن راهکار مناسب با وضع قوانین متفاوت وادار نموده، تا شاید سبب کاهش دشواری های موجود گردد.آخرین اراده مقنن وضع قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 می باشد.تا پیش از وضع آن قانون، مقنن به تاسی از فقه از تجویز معامله اموال قیمی که واجد خصوصیت عین معین بوده اند، پیش از ایجاد یا احداث آنها امتناع می نمود.ماده 342و361 قانون مدنی وجود مبیع معین را در حین معامله و معلوم بودن مقدار، وصف، جنس آن ضروری می داند.برهمین اساس برخی نویسندگان مفاد ماده 342 ق.…
 • بررسی جریان خیار در ایقاعات

  چهارشنبه 25 اسفند 1395 10:44
  ایقاع و خیار، دو مبحث از مباحث مهم حقوق قرارداد‌ها در نظام حقوق اسلام و به تبع آن، در حقوق ایران است که مشهور فقها و حقوق‌دانان، تصور آن‌ها را در کنار هم، غیرممکن می‌دانند زیرا معتقدند از یک‌سو خیارات یا بر پایه تراضی است یا بر پایه لاضرر؛ یا جعلی و قراردادی است یا شرعی و قانونی. از سویی دیگر، ازآنجاکه تراضی در ایقاعات وجود ندارد، مبنای اول منتفی می‌شود. مبنای دوم هم ازآنجاکه در ایقاع، شخص، خود با اراده یک‌جانبه، آن را ایجاد می‌کند، اگر از این «ایجاد…
 • نقض کارآمد قرارداد در حقوق ایران

  چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:14
  پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا نقض کارآمد با اجرای عین تعهد تعارض دارد، یا خیر؟در نتیجه، پرسش های فرعی دیگری مطرح می شود، نظیر اینکه آیا«اجرای عین تعهد» صرفاً تعهد متعهد است یا این امکان نیز وجود دارد که «اجرای عین تعهد» حق متعهد باشد؟در نتیجه آیا متعهد می تواند تعهد را در قالبی غیر از آنچه طرفین حین عقد مورد توجه قرار داده اند، اجرا کند؟به بیان دیگر، آیا می توان میان تعهد و عین تعهد تفکیک قائل شد؟ به نظر می رسد به لحاظ منطقی برای پاسخ به پرسش اصلی، ابتدا به این موضو…
 • مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران

  چهارشنبه 3 خرداد 1396 09:55
  اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران به موجب ماده 10 قـانون مـدنی پذیرفتـه شـده اسـت.این ماده مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسـبت بـه کسـانی کـه آن را منعقـد کـرده انـد در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است»در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداخته ایم.…
 • تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

  چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:58
  در مقاله حاضر در ابتدا برآن هستیم که با ادله نقلی و عقلی به اثبات حق ولایت قهری برای مادر بپردازیم و بعد از اثبات این حق ، در بحث بعدی، موضوع تقدم این حق را در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری مـورد بررسی قرار دهیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: