• ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

  شنبه 18 دی 1395 08:33
  شرط حفظ مالکیت عبارت است از انواع شروطی که به موجب آن مالکیت مبیع در مواردی که اصولاً بیع اقتضای انتقال بلافاصله مالکیت را دارد، تا زمانی که طـرفین تعیـین مـینماینـد، بـه تأخیر می افتد. در نظام حقوقی ایران بسیاری از کـشورهای دیگـر، اصـل کلـی در بیـع، انتقـال بلافاصله مالکیت مبیع است. البته در قانون مدنی ایران، انتقال مالکیت همواره بلافاصله نیست، در مواردی مانند بیع کلی، تنها با تسلیم مبیع یـا تـشخیص آن، مالکیـت آن منتقل می شود. اما شرط حفظ مالکیت، از جنس این استثناها نیست؛ چراکـه اسـتثنای یادشـد…
 • ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی

  یکشنبه 18 شهریور 1397 15:33
  موضوع این مقاله، ناظر بر ماهیت قراردادی رابطه دادرسی است، اما در خارج از این چارچوب، به توافقی اشاره دارد که طرفین در جریان دادرسی، به آن دست می یابند و قاضی اقدام به احراز و تسجیل آن می کند.…
 • توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه

  چهارشنبه 23 آبان 1397 13:42
  برای دستیابی به نظریه ای عمومی در زمینه توارث دعاوی شخصی، لازم است این موضوع را ضمن سه بحث (مبانی، موانع و مصادیق توارث دعاوی شخصی) بررسی کنیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: