• مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

    یکشنبه 20 دی 1394 09:48
    دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
  • ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

    دوشنبه 11 مرداد 1395 10:44
    نهاد دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می شود، طبق آن قضات دادگاه می توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا، از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیر قابل جبران به ذینفع جلوگیری کنند. در خصوص دستور موقت مباحث مختلفی قابل طرح است، از جمله این مباحث، ویژگی ها و شرایط درخواست دستور موقت است که در این تحقیق بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: